wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIŻEJ OPISANEJ DZIAŁKI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM PIERSZCZEWO, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STĘŻYCA, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z ze zm.), Uchwały nr XVI/251/2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w miejscowości Pierszczewo i Zarządzenia Nr 171/2020 r. z dnia 09.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w miejscowości Pierszczewo, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Pierszczewo, stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany:

 

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena nieruchomości netto

1.

 

167/4

GD1R/00030787/2

0,2000

94 558,00 zł

 

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Pierszczewo (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 83, poz. 1763) działka nr 167/4 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem: 3.1.2 – MN teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

2. Opis nieruchomości:

Działka jest położona w centrum miejscowości Pierszczewo. W sąsiedztwie znajdują się siedliska rolnicze oraz działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Działka jest zabudowana niewielkim budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym .

3. Działy III i IV KW GD1R/00030787/2 są wolne od wpisów.

4. Cena nieruchomości podana w wykazie dla uprawnionych osób do pierwszeństwa w nabyciu wraz z należnym podatkiem VAT na dzień sprzedaży, podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 09 listopada 2020 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Pierszczewo,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

 - prasa lokalna.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek na piśmie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca.

Bliższych informacji o nieruchomości można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca, tel. (58) 882 89 61, email: dwesolowski@gminastezyca.pl.   

 

Stężyca, 2020.11.09

Tagi