Strategie i programy Gminy Stężyca

Strategia Rozwoju Gminy Stężyca na lata 2014 - 2025

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stężyca na lata 2018 - 2021
Uchwała Rady Gminy Stężyca XXVIII/478/2018 z dnia 13.02.2018 r.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stężyca na lata 2014 - 2017

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stężyca
Uchwała Rady Gminy Stężyca III/44/2015 z dnia 03.03.2015

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 2012-2018
Uchwała Rady Gminy Stężyca XVIII/217/2012 z dnia 18.12.2012

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2019-2023
Uchwała Rady Gminy Stężyca XXXII/545/2018 z dnia 26.06.2018 r.

Program Gospodarczy na lata 2011-2018
uchwała Rady Gminy Stężyca IV/27/2010 z dnia 30.12.2010

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Stężyca na lata 2007-2032
Uchwała Rady Gminy Stężyca XII/129/2007 z dnia 28.12.2007

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stężyca na lata 2013 - 2017
Uchwała Rady Gminy Stężyca XVII/202/2012 z dnia 04.12.2012

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stężyca na lata 2018 - 2022

Uchwała Rady Gminy Stężyca XXVI/417/2017 z dnia 28 listopada 2017

Wieloletni Program Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020
Uchwała Rady Gminy Stężyca X/149/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
uchwała Rady Gminy Stężyca XLVI/430/2006 z dnia 29.08.2006

uchwała Rady Gminy Stężyca XXVI/278/2009 z dnia 02.06.2009

uchwała Rady Gminy Stężyca III/11/2010 z dnia 21.12.2010


Program pomocowy w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stężyca
uchwała Rady Gminy Stężyca XXXIII/361/2014 z dnia 12.05.2014
zmiana uchwały - uchwała Rady Gminy Stężyca XXXVII/441/2014 z dnia 04.11.2014

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stężyca

Uchwała Rady Gminy Stężyca nr XV/244/2016 z dnia 21.06.2016 r.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Stężyca

Uchwała Rady Gminy Stężyca nr VI/95/2015 z dnia 30.06.2015

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca

Uchwała Rady Gminy Stężyca nr XVII/259/2016 z dnia 25 października 2016 r.

zmiana Uchwała Rady Gminy Stężyca nr XXVI/419/2017 z dnia 28 listopada 2017

Zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

zmiana uchwały - uchwała Rady Gminy Stężyca XXXIV/566/2018 z dnia 16.10.2018 r.
zmiana uchwały - uchwała Rady Gminy Stężyca XXXI/325/2014 z dnia 25.02.2014 r.
uchwała Rady Gminy Stężyca XXX/316/2013 z dnia 03.12.2013 r.
 

Zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych
uchwała Rady Gminy Stężyca XXXI/346/2014 z dnia 25.02.2014

Zwolnienie z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach
Uchwała Rady Gminy Stężyca XXXI/514/2018 z dnia 17.05.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Stężyca na lata 2015-2017
uchwała Rady Gminy Stężyca II/14/2014 z dnia 16.12.2014

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Stężyca na lata 2018-2020

uchwała Rady Gminy Stężyca XXVI/418/2017 z dnia 28 listopada 2017

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stężyca na lata 2017-2022
uchwała Rady Gminy Stężyca XXIII/368/2017 z dnia 30 maja 2017

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
Uchwała Rady Gminy Stężyca nr II/20/2018 z dnia 04.12.2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

uchwała Rady Gminy Stężyca XXVI/416/2017 z dnia 28 listopada 2017

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stężyca na lata 2014-2020
uchwała Rady Gminy Stężyca XXX/310/2013 z dnia 3 grudnia 2013

Program ochrony środowiska na lata 2016 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022 dla gminy
Stężyca

uchwała Rady Gminy Stężyca XIV/215/2016 z dnia 10 maja 2016

Program działań na rzecz osób starszych w Gminie Stężyca na lata 2019-2023

(załącznik do Uchwały Nr IV/44/2019 z 26.02.2019)

Program "Karta Seniora Gminy Stężyca"

( Uchwała IX/117/2019 z 17.09.2019

Program osłonowy w zakresie pomocy na zakup lekarstw dla starszych mieszkańców gminy Stężyca na lata 2020-2023 

Uchwała Nr VII/101/2019 z 25.06.2019.

 

GALERIA