Przejdź do stopki

Strategie i programy Gminy Stężyca

Treść

Strategia Rozwoju Gminy Stężyca na lata 2014 - 2025
Uchwała Rady Gminy Stężyca  XXXIV/371/2014 z dnia 16.06.2014 r.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stężyca na lata 2022 - 2025
Uchwała nr XL/693/2023 Rady Gminy Stężyca z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stężyca
Uchwała Rady Gminy Stężyca XXXVII/611/2022 z dnia 06.12.2022

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2019-2023
Uchwała Rady Gminy Stężyca XXXII/545/2018 z dnia 26.06.2018 r.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Stężyca na lata 2007-2032
Uchwała Rady Gminy Stężyca XII/129/2007 z dnia 28.12.2007

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stężyca na lata 2023-2027

Uchwała Rady Gminy Stężyca XXXVII/595/2022 z dnia 6.12.2022

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała nr II/18/2022 z dnia 13 grudnia 2002 r.

Wieloletni Program Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025

Uchwała Rady Gminy Stężyca XVI/226/2020 z dnia 29 września 2020 r.

Zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Rady Gminy Stężyca XLVI/430/2006 z dnia 29.08.2006

Uchwała Rady Gminy Stężyca XXVI/278/2009 z dnia 02.06.2009

Uchwała Rady Gminy Stężyca III/11/2010 z dnia 21.12.2010

Zasady zwalniania od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Uchwała Rady Gminy Stężyca XVI/224/2020 z dnia 29 września 2020 r.

zmieniona przez

Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis z dnia 24 października 2023 r. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stężyca
Uchwała Rady Gminy Stężyca nr XV/244/2016 z dnia 21.06.2016 r.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Stężyca
Uchwała Rady Gminy Stężyca nr VI/95/2015 z dnia 30.06.2015

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca

Uchwała Rady Gminy Stężyca nr XVII/259/2016 z dnia 25 października 2016 r.

zmiana Uchwała Rady Gminy Stężyca nr XXVI/419/2017 z dnia 28 listopada 2017

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca
Uchwała Rady Gminy Stężyca nr XVI/253/2020 z dnia 29 września 2020 r.

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Stężyca za wyniki w nauce oraz nagrody Wójta Gminy Stężyca za szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca
Uchwała Rady Gminy Stężyca nr XVI/254/2020 z dnia 29 września 2020 r.

Zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych
Uchwała Rady Gminy Stężyca XXXI/346/2014 z dnia 25.02.2014

Zwolnienie z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach
Uchwała Rady Gminy Stężyca XXXI/514/2018 z dnia 17.05.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Stężyca na lata 2021-2023
Uchwała Rady Gminy Stężyca XXI/318/2021 z dnia 27.04.2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stężyca na lata 2023-2029
Uchwała nr XLIV/807/2023 Rady Gminy Stężyca z dnia 24 października 2023 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stężyca na lata 2024-2027
Uchwała nr XLVI/826/2023 Rady Gminy Stężyca z dnia 5 grudnia 2023 r.

Gminy Proram Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w gminie Stężyca na lata 2021-2026 wraz z uchwałą
Uchwała Rady Gminy Stężyca XX/304/2021 z dnia 23 marca 2021

Program ochrony środowiska na lata 2016 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022 dla gminy Stężyca

Uchwała Rady Gminy Stężyca XIV/215/2016 z dnia 10 maja 2016

Program działań na rzecz osób starszych w Gminie Stężyca na lata 2024-2028

Uchwała nr XLVI/823/2023 Rady Gminy Stężyca z dnia 5 grudnia 2023 r.

Program "Karta Seniora Gminy Stężyca"

Uchwała Rady Gminy Stężyca IX/117/2019 z 17.09.2019

Program osłonowy w zakresie pomocy na zakup lekarstw dla starszych mieszkańców gminy Stężyca na lata 2024-2028 

Uchwała nr XLVI/824/2023 Rady Gminy Stężyca z dnia 5 grudnia 2023 r.

 

Zdjęcia