Gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Od 1 stycznia 2020 roku segregujemy odpady na 6 frakcji

Od dnia 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Stężyca będzie obowiązywał nowy system segregacji odpadów komunalnych. Bezpośrednią przyczyną zmiany jest rozporządzenie Ministra Środowiska, które ujednolica w całym kraju zasady segregowania odpadów.

Dotychczas w na terenie Gminy Stężyca zbieraliśmy odpady do 4 pojemników: surowce, szkło, popiół i zmieszane. Od stycznia 2020 roku wydzielać będziemy jeszcze papier i bio.

 

I N F O R M U J E M Y

Firma „ELWOZ ECO” Sp. z o.o. – podmiot realizujący umowę na wykonanie usług polegających na odbieraniu oraz zagospodarowaniu odpadów komunalnych do dnia 31 grudnia 2019 roku będzie dostarczał pojemniki na dodatkowe frakcje tj. PAPIER i BIO 

 

------------------------------------

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Stężycy uprzejmie informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania:


1) za okres od 1 stycznia do 31 marca - w terminie do 31 marca z dołu,
2) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca - w terminie do 30 czerwca z dołu,
3) za okres od 1 lipca do 30 września - w terminie do 30 września z dołu
4) za okres od 1 października do 31 grudnia - w terminie do 30 listopada, październik z dołu, listopad z dołu, grudzień z góry,
5) za dany rok, w którym powstało zobowiązanie dotyczące ryczałtowej stawki opłaty - w terminie do 30 czerwca z góry.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Stężyca od poniedziałku do czwartku
w godzinach 7.30-15.00, w piątki 7.30-14.00. lub na rachunek Urzędu Gminy Stężyca w Banku Spółdzielczym Kościerzyna nr 05 8328 0007 2002 0008 3957 0009
w tytule przelewu proszę wpisać opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość, adres nieruchomości.

------------------------------------
PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY STĘŻYCA :

ELWOZ Sp. z o.o. Oddział Kartuzy
Tel. 58 681-02-45
------------------------------------

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE STĘŻYCA
Adresy punktów:
1) Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 31, tel. 58 684 62 25
2) Delowo (przy oczyszczalni ścieków)
Punkty są czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy mogą tam oddać następujące rodzaje odpadów:
1) w Stężycy: przeterminowane leki, opakowania po zużytych środkach ochrony roślin, farbach i lakierach, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, wyselekcjonowane odpady z gruzu budowlanego tj. tworzywa sztuczne, styropian oraz inne porozbiórkowe odpady niebezpieczne.
2) w Delowie: odpady budowlane-gruz oraz odpady zielone.

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERZNIE - jest miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stężyca zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Składanie deklaracji

Druk deklaracji oraz informacje na temat sposobu jej wypełniania znajdują się poniżej w formie załączników do artykułu.


Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

OBOWIĄZUJĄCE UCHWAŁY RADY GMINY STĘŻYCA

XIII/170/2020 - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu
jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

VII/99/2019 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

XI/135/2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

XVII/258/2016 - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

XVII/257/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XVII/256/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

XV/233/2016 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

XV/234/2016 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca

XIII/194/2016 - w sprawie zmiany uchwały nr XXII/237/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

X/152/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III/36/2015 - w sprawie zmiany uchwały nr XXII/237/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

XVIII/206/2012 - w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. - opublikowano.

XXII/234/2013 - uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

XXII/237/2013 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

XXII/238/2013 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje w załącznikach do artykułu oraz na stronach internetowych:

http://www.mos.gov.pl/komunalne

http://naszesmieci.mos.gov.pl/


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2018

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2013