Przejdź do stopki

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść

CO CIEBIE INTERESUJE (kliknij poniższe hasło, aby odszukać)?
"NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT ZA ODPADY"
"REGULAMIN"
"SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG"
"METODY, STAWKI OPŁATY"
"TERMINY UISZCZANIA OPŁAT"
"DEKLARACJA - DRUK"
"DEKLARACJA - PRZEPISY"
"HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW"
"PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA"

BIOODPADY gdzie wyrzucać i z jakich worków korzystać?


Od 1 stycznia 2020 roku segregujemy odpady na 6 frakcji

Od dnia 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Stężyca będzie obowiązywał nowy system segregacji odpadów komunalnych. Bezpośrednią przyczyną zmiany jest rozporządzenie Ministra Środowiska, które ujednolica w całym kraju zasady segregowania odpadów.

Dotychczas w na terenie Gminy Stężyca zbieraliśmy odpady do 4 pojemników: surowce, szkło, popiół i zmieszane. Od stycznia 2020 roku wydzielać będziemy jeszcze papier i bio.


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Stężycy uprzejmie informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania:


1) za okres od 1 stycznia do 31 marca - w terminie do 31 marca z dołu,
2) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca - w terminie do 30 czerwca z dołu,
3) za okres od 1 lipca do 30 września - w terminie do 30 września z dołu
4) za okres od 1 października do 31 grudnia - w terminie do 30 listopada, październik z dołu, listopad z dołu, grudzień z góry,
5) za dany rok, w którym powstało zobowiązanie dotyczące ryczałtowej stawki opłaty - w terminie do 30 czerwca z góry.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Stężyca od poniedziałku do czwartku
w godzinach 7.30-15.00, w piątki 7.30-14.00. lub na rachunek Urzędu Gminy Stężyca w Banku Spółdzielczym Kościerzyna nr 05 8328 0007 2002 0008 3957 0009
w tytule przelewu proszę wpisać opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość, adres nieruchomości.


PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY STĘŻYCA :

ELWOZ Sp. z o.o. Oddział Kartuzy
Tel. 58 681-02-45


PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE STĘŻYCA
Adresy punktów:
1) Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 31, tel. 58 684 62 25
2) Delowo (przy oczyszczalni ścieków)
Punkt w Stężycy jest czynny w każdy poniedziałek od godziny 10:00 do 18:00.

Punkt w Delowe jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.

Ponadto we wtorki i piątki w godzinach od 11:00 do 14:00 w Delowie funkcjonuje Gminny Punkt Odbioru Odpadów Foliowych z Gospodarstw Rolnych. W pozostałe dni punkt jest nieczynny (kliknij tutaj, aby wyświetlić informację https://www.gminastezyca.pl/pl/198/4295/folie-rolnicze.html)


W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy mogą tam oddać następujące rodzaje odpadów:
1) w Stężycy: przeterminowane leki oraz pozostałe odpady medyczne pochodzące z gospodarstw domowych, opakowania po zużytych środkach ochrony roślin, farbach i lakierach, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, wyselekcjonowane odpady z gruzu budowlanego tj. tworzywa sztuczne, styropian oraz inne porozbiórkowe odpady niebezpieczne.
2) w Delowie: odpady budowlane-gruz.


ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERZNIE - jest miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stężyca zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.


Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi.


PRAWO LOKALNE

REGULAMIN

Uchwała Nr XXVI/396/2021 Rady Gminy Stężyca z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca (DZ. URZ. WOJ. 2021.4317 Ogłoszony: 23.11.2021)

zmieniona przez

Uchwała Nr XXXIV/541/2022 Rady Gminy Stężyca z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca (DZ. URZ. WOJ. 2022.3879 Ogłoszony: 25.10.2022)

SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

Uchwała Nr XXVVI/397/2021 Rady Gminy Stężyca z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na rzecz Gminy Stężyca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. 2021.4318 Ogłoszony: 23.11.2021).

zmieniona przez

Uchwała Nr XXVII/414/2021 Rady Gminy Stężyca z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na rzecz Gminy Stężyca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. 2021.4930 Ogłoszony: 15.12.2021).

METODY, STAWKI OPŁATY

Uchwała Nr XVI/229/2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (DZ. URZ. WOJ. 2020.4402 Ogłoszony: 28.10.2020 - Stwierdzono częściową nieważność aktu).

zmieniona przez

Uchwała Nr XVII/268/2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (DZ. URZ. WOJ. 2020.5452 Ogłoszony: 15.12.2020).

Uchwała Nr XXV/374/2021 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (DZ. URZ. WOJ. 2021.3401 Ogłoszony: 21.09.2021).

Uchwała Nr XXXII/496/2022 Rady Gminy Stężyca z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (DZ. URZ. WOJ. 2022.2693)

Uchwała Nr XXXIV/540/2022 Rady Gminy Stężyca z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (DZ. URZ. WOJ. 2022.3878 Ogłoszony: 25.10.2022)

UCHWAŁA NR XXVII/415/2021 Rady Gminy Stężyca z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stężyca (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 4931 ogłoszony dnia 15.12.2021 r.).

zmieniona przez

Uchwała nr XXXIX/641/2023 Rady Gminy Stężyca z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stężyca (DZ. URZ. WOJ. POM. 2023.1079 Ogłoszony: 01.03.2023).

TERMINY UISZCZANIA OPŁAT

Uchwała Nr XXII/238/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. 2013.1900 Ogłoszony: 17.04.2013).

zmieniona przez

Uchwała Nr X/152/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. 2015.4534 Ogłoszony: 29.12.2015).

Uchwała Nr XVII/257/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. 2016.3877 Ogłoszony: 23.11.2016).

DEKLARACJA

UCHWAŁA NR XXVII/413/2021 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 4929 ogłoszony dnia 15.12.2021 r.).

POZOSTAŁE UCHWAŁY

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Uchwała NR XXIII/350/2021 Rady Gminy Stężyca z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DZ. URZ. WOJ. 2021.2716 Ogłoszony: 13.07.2021).


Dodatkowe informacje w załącznikach do artykułu oraz na stronach internetowych:

http://www.mos.gov.pl/komunalne

http://naszesmieci.mos.gov.pl/


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2020

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2019

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2018

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ZA ROK 2013


HARMONOGRAMY

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2022 ROKU - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE (kliknij tutaj, aby pobrać)

Harmonogram 2023 - Betlejem, Chróstowo, Czysta Woda, Dubowo, Gapowo, Kukówka, Malbork, Niesiołowice, Pustka, Rzepiska, Stężycka Huta, Szczukowo, Żuromino

Harmonogram 2023 - Bolwerk, Kamienica Szlachecka, Łączyno, Łączyński Młyn, Ostrowo, Przyrowie, Wygoda Łączyńska

Harmonogram 2023 - Borucino, Kamienny Dół, Mestwin, Pierszczewo, Teklowo, Uniradze, Gołubie

Harmonogram 2023 - Czapielski Młyn, Krzeszna, Nowe Czaple, Pierszczewko, Smokowo, Stare Czaple, Zgorzałe

Harmonogram 2023 - Danachowo, Dąbrowa, Klukowa Huta, Nowa Wieś, Nowe Łosienice, Nowy Ostrów, Stare Łosienice

Harmonogram 2023 - Delowo, Kucborowo, Pażęce, Śnice, Zdrębowo, Pypkowo, Stężyca

Harmonogram 2023 - Drozdowo, Kolano, Nowa Sikorska Huta, Potuły, Sikorzyno, Stara Sikorska Huta, Szymbark, Wieżyca


SKŁADANIE DEKLARACJI

Druk deklaracji oraz informacje na temat sposobu jej wypełniania znajdują się poniżej w formie załączników do artykułu.