Przejdź do stopki

Gleby

Treść

Gleby gminy Stężyca wytworzone zostały na piaskach i żwirach wodnolodowcowej akumulacji i na glinach zwałowych. Największe powierzchnie zajmują gleby bielicowe i rdzawe o niskiej zawartości próchnicy, silnie zakwaszone. Są one łatwo przepuszczalne i przez to wysuszone. Na płatach moreny dennej powstały gleby brunatne, bogate w glino krzemy i zawierające znaczne ilości węglanu wapnia. Obszary moren czołowych we Wzgórzach Szymbarskich charakteryzują się dużą zmiennością gleb bielicowych i pseudobrunatnych i ze względu na duże deniwelacje terenu całkowicie porośnięte lasami. Najmniejsze powierzchnie w gminie zajmują gleby torfowe i mułowo – torfowe wytworzone w obniżeniach terenu, najczęściej bezodpływowych.

Pod względem rolniczego użytkowania w gminie Stężyca przeważają gleby słabe i bardzo słabe V-VI klasy bonitacyjnej. Są one zaliczane do żytniego słabego i żytniego bardzo słabego kompleksu przydatności rolniczej. Występowanie gleb lepszej jakości wiąże się jedynie z zaleganiem płatów moreny dennej, gdzie skałą macierzystą jest glina zwałowa. Zalicza się je do kompleksu żytniego dobrego i bardzo dobrego. Większość słabych gleb gminy nadaje się wyłącznie pod zalesienie.