Przejdź do stopki

Jak załatwić sprawę?

Treść

ZAŁATW SPRAWĘ LUB POBIERZ FORMULARZ W SPRAWACH:


Gospodarowanie odpadami komunalnymi

SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG, METODY, STAWKI OPŁATY, TERMINY UISZCZANIA OPŁAT, DEKLARACJA


Budownictwo - planowanie przestrzenne

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI NA OBSZARZE REWITALIZACJI

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z PLANU MIEJSCOWEGO

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW


Dowody osobiste

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

DOWODY OSOBISTE


Działalność gospodarcza

ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPIS INFORMACJI O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPIS INFORMACJI O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPIS PRZEDSIĘBIORCY ROZPOCZYNAJACEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW HOTELARSKICH


Ewidencja Ludności

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O NADANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB OBOWIĄZANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

ZAMELDOWANIE OBCOKRAJOWCA NA POBYT CZASOWY

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

FORMULARZ A - BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

FORMULARZ B - BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


Sprawy społeczne i lokalne

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU OSŁONOWEGO

STYPENDIUM SZKOLNE

OGŁOSZENIE W SPRAWIE: NOWY WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA - ZAŚWIADCZENIE JEST NIEZBĘDNE W CELU PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE"

OGŁOSZENIE W SPRAWIE: Nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązujący od 1 lipca 2021 roku 

AKTUALIZACJA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

OGŁOSZENIE W SPRAWIE: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 300+

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

KARTA DUŻEJ RODZINY

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ,,PROGRAM RODZINA 500+"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

MOŻLIWOŚĆ PRZYZNAWANIA CZŁONKOM RODZIN WIELODZIETNYCH ELEKTRONICZNEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

POZOSTAŁE DRUKI

UŁATWIENIA DLA RODZIN W SKŁADANIU WNIOSKÓW ON-LINE

POMOC FINANSOWA W RAMACH USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”


Gospodarka nieruchomościami

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKOWI LUB NIERUCHOMOŚCI

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI


Imprezy, zbiórki i zgromadzenia

PRZEPROWADZENIE ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO

PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ


Inwestycje

WNIOSEK O WYDANIE UZGODNIENIA LOKALIZACJI / BUDOWY / PRZEBUDOWY / PARAMETRÓW ZJAZDU

WYDANIE ZEZWOLENIA NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I UMIESZCZENIE URZĄDZENIA NIEZWIĄZANEGO Z FUNKCJONOWANIEM DROGI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOSTĘPIE DO DROGI PUBLICZNEJ

WYDANIE DECYZJI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI I UMIESZCZENIE URZĄDZENIA NIEZWIĄZANEGO Z FUNKCJONOWANIEM DROGI

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALZIACJĘ W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA PRZEJAZD DROGĄ GMINNĄ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE REKLAM

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ


Ochrona środowiska

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJACEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW DLA OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH USUWANYCH Z PRZYCZYN NIE ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW DLA OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIM DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO


Opłaty

OPŁATA MIEJSCOWA

POMOC PUBLICZNA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

OPŁATA SKARBOWA

OPŁATA PLANISTYCZNA

OPŁATA ADIACENCKA


Urząd Stanu Cywilnego

ZMIANA IMION I NAZWISK

TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNYCH AKTÓW W POLSKIE KSIĘGI

REJESTRACJA ZGONÓW

REJESTRACJA URODZEŃ

REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW, ZAŚWIADCZENIA DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO


Podatki

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

POMOC PUBLICZNA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

ZŁOŻENIE INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

ZŁOŻENIE DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZŁOŻENIE DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

ZŁOŻENIE DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

ZŁOŻENIE DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO I JEGO WIELKOŚCI LUB O NIERUCHOMOŚCIACH

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIE ZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI


Stypendia

STYPENDIUM WÓJTA GMINY STĘŻYCA ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ NAGRODA WÓJTA GMINY STĘŻYCA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE GMINY STĘŻYCA


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ


Wojsko

SPOSÓB USTALANIA I TRYB WYPŁACANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ORAZ OSOBOM PRZENIESIONYM DO REZERWY NIEBĘDĄCYM ŻOŁNIERZAMI REZERWY

UZNANIE ŻOŁNIERZA W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ALBO OSOBĘ, KTÓREJ DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA DO TEJ SŁUŻBY, ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ALBO ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Program osłonowy w zakresie pomocy na zakup lekarstw dla starszych mieszkańców gminy Stężyca

INFORMACJE DO KARTY SENIORA - WNIOSEK I DEKLARACJA 

Pomoc pieniężna / pomoc niepieniężna

Wzory druków