Przejdź do stopki

Obszary i obiekty chronione

Treść


Obszary prawnie chronione zajmują w gminie powierzchnię 7793,4ha, co stanowi  48,7% powierzchni gminy.

Na terenie gminy znajdują się:
  1. Rezerwat przyrody ,,Ostrzycki Las”
  2. Rezerwat przyrody "Szczyt Wieżyca"
  3. 26 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej,
  4. Kaszubski Park Krajobrazowy wraz z otuliną
  5. Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu
  6. Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Dolina Łeby w KPK
  7. Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Rynna Raduńska
  8. Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Rynna Dąbrowsko - Ostrzycka
 
Ad.1. Rezerwat ,, Ostrzycki Las “ o powierzchni 55,13ha został utworzony w 1960 roku. Rezerwat obejmuje fragmenty stoku rynny Jeziora Ostrzyckiego, rozcinającej wysoczyznę polodowcową. W rezerwacie chronione są przede wszystkim występujące na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego zespoły lasów bukowych - kwaśnej, żyznej i storczykowej buczyny. Forma buczyny storczykowej występująca w rezerwacie jest jedynym znanym na Pomorzu stanowiskiem na kredzie jeziornej. Flora rezerwatu ze względu na zróżnicowanie siedlisk, a zwłaszcza występowanie siedlisk nakredowych, odznacza się ogromnym bogactwem, w tym przede wszystkim storczyków. Ponadto    w rezerwacie występuje jedyne w województwie stanowisko obuwnika.

Ad.2. Rezerwat ,, Szczyt Wieżyca“ o powierzchni 33,59ha utworzono w 1962 roku. Obejmuje wierzchowinę i znaczną część stoków najwyżej wyniesionych na Niżu Środkowoeuropejskim. Są one w całości zalesione, a panującym zbiorowiskiem leśnym jest buczyna w postaci odznaczającej się brakiem runa, gdyż dno lasu jest w całości zasłane ściółką z nierozłożonych liści bukowych. Niezależnie od formalnego zakwalifikowania rezerwatu, jest on bardzo wartościowym obiektem  z punktu widzenia ochrony lasów bukowych.
 
           
Ad.3. Na obszarze gminy Stężyca ochroną prawną objętych jest 26 pomników przyrody (w tym 22 drzewa, 2 grupy drzew i 2 głazy). Wykaz pomników przyrody zawiera tabela nr 1.

 
Pomniki przyrody zatwierdzone:
 Lp
 Numer
 według rejestru
Woj. Konserwatora Przyrody
  Przedmiot ochrony. 
 
Gatunek drzewa

 Obwód /m/   Lokalizacja   Podstawa prawna
1
14  Głaz narzutowy 8,78 Oddział leśny 96b - Leśnictwo Przewóz Orzeczenie nr 14 Prezydium WRN
w Gdańsku z dnia 24.01.1955 r.
2.
 
 
15  Klon zwyczajny 3,70 Oddział leśny 49j Leśnictwo Uniradze Orzeczenie nr 15 Prezydium WRN                   w Gdańsku z dnia 24.01.1955 r.
3.
239  dąb szypułkowy 3,20 Sikorzyno Orzeczenie nr 239 Prezydium WRN                   w Gdańsku z dnia 17.04.1970r.
4
552  dąb szypułkowy 4,20 Gołubie Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 23/87 z dnia 06.10.1987r.
5
553  dąb szypułkowy      
6
723  klon jawor 3,86 Szymbark Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 11/89 z dnia 29.03.1989
7
896  lipa drobnolistna 3,65 Niesiołowice
Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
9.
897  Klon zwyczajny 2,80 Czysta Woda  
10
898  Klon zwyczajny 2,85 Czysta Woda Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
11
899  Klon zwyczajny 3,50
Przyrowie
Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
12
900  Klon zwyczajny 2,90 Rzepiska Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
13
901  Klon zwyczajny 2,55 Nowa Huta Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
14
902  Koln zwyczajny 2,54 Klukowa Huta Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
15
903  Lipa drobnolistna 3,15 Droga Węsiory -  Klukowa Huta Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
16
904  Klon zwyczajny 2,66  Droga Węsiory -  Klukowa Huta Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
17
905  Dąb szypułkowy, 3,32  Obręb leśny 119r  Leśnictwo
 Drozdowo
Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 11/89 z dnia 29.03.1989
18
906  Grab pospolity 2,32  Obręb leśny 128d Leśnictwo
 Drozdowo
Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 11/89 z dnia 29.03.1989
19
907  Grab pospolity 1,90  Obręb leśny 128d Leśnictwo
 Drozdowo
Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 11/89 z dnia 29.03.1989
20
908  Grab pospolity 2,40  Obręb leśny 128d Leśnictwo
 Drozdowo
Rozporządzenie Wojewody Gdańskiego Nr 6/96 z dnia 06.12.1996
21
909  Buk zwyczajny 3,28  Obręb leśny 133f  Leśnictwo
 Drozdowo
Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
22
910  Grupa drzew,
 klon zwyczajny
2,46
2,26
 Stare Łosienice Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
23
911  Grupa drzew
 lipa drobnolistna
3,54
3,25
 Stare Łosienice Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
24
912  Klon zwyczajny 2,73  Sikorzyno Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
25
913  Klon zwyczajny 2,50
 Sikorska Huta Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993
26
914  Lipy drobnolistne 3,85  Kucborowo Zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 3/93 z dnia 06.04.1993


Ad.4. Kaszubski Park Krajobrazowy na terenie gminy Stężyca zajmuje powierzchnię około7291ha. Kaszubski Park Krajobrazowy utworzony został Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 roku. Bezpośrednie, prawne podstawy funkcjonowania KPK i jego otuliny w aktualnych granicach stanowią Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego Nr 5/94, 11/98 oraz 12/98 z dnia  3 września 1998 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” oraz wyznaczenia w nim zespołów przyrodniczo  – krajobrazowych.
Kaszubski Park Krajobrazowy obejmuje zachodnią część gminy, najbardziej zróżnicowaną morfologicznie, gdzie obok pagórków i wzgórz morenowych występują głęboko wcięte w powierzchnię morenową rynny subglacjalne (Rynna Ostrzycko – Goręczyńska, Wieżycka i Rątowska).
             
Ad.5. Gowidliński Obszary Chronionego Krajobrazu na terenie gminy zajmujące łącznie powierzchnię około 325ha, utworzone zostały na podstawie Rozporządzenia Nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z  dnia 8 listopada 1994r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń. Rozporządzenie Nr 11/98 Wojewody Gdańskiego z dnia 3 września 1998 r. zmieniło wymiennie rozporządzenie. Obszar obejmuje rynny jezior Gowidlińskiego, Mausz i Węgorzyno oraz ich wysoczyznowe otoczenie. Oprócz jezior w obrębie Obszary występuje znaczna liczba innych zbiorników wodnych, wyjątkowo urozmaicona rzeźba terenu i znaczna lesistość.
                       
Ad.6, 7 i 8. Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe: "Dolina Łeby w KPK", ,,Rynna Raduńska” oraz ,,Rynna Dąbrowsko – Ostrzycka” leżące na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, ustanowione zostały Rozporządzeniem Nr 12/98 Wojewody Gdańskiego z dnia 3 września 1998 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” oraz wyznaczenia w nim zespołów przyrodniczo – krajobrazowych.
Główne cele ich ustanowienia to: zachowanie ciągłości przestrzennej struktur przyrodniczo – krajobrazowych o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania przyrody KPK i dla identyfikacji jego specyfiki krajobrazowej, w tym rewaloryzacja i ochrona krajobrazu rynien jeziornych, obejmujących różnorodne struktury przyrodnicze oraz walory kulturowe, ochrona lęgowisk ptaków wodno – błotnych oraz przywrócenie ładu przestrzennego zdewastowanego krajobrazu osadniczo – rekreacyjnego.
Na terenie gminy Stężyca znajdują się stanowiska ptaków chronionych, wokół których zostały wyznaczone strefy ochrony. Ze względu na bezpieczeństwo chronionego obiektu nie podaje się szczegółowej lokalizacji stanowisk.