wróć

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Uchwały nr XX/230/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 28 października 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 80/2020 r. z dnia 22.05.2020 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Stężyca, stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

         Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

 

119/43

GD1R/00055318/5

0,4470

101.000,00

10.100,00

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca-Śnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 130, poz. 2346) działka nr 119/43 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolami: 014 – UT, co oznacza: „teren turystyki” i 038 – KX, co oznacza: „ciąg pieszo - jezdny”.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

2. Opis nieruchomości:

Działka jest położona w otoczeniu działek rekreacyjnych oraz terenów leśnych. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni utwardzonej, a następnie drogami wewnętrznymi o nawierzchni gruntowej. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, z samosiewem sosny (ponad 20 lat) na powierzchni oznaczonej jako rola kl. VI.

3. Działy III i IV KW GD1R/00055318/5 są wolne od wpisów.

4. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.

5. Cena nieruchomości podana w wykazie dla uprawnionych osób do pierwszeństwa w nabyciu lub cena wylicytowana w przetargu, wraz z należnym podatkiem VAT na dzień sprzedaży, podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 25 maja 2020 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek na piśmie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca.

8. Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca, tel. (58) 882 89 61, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.   

 

Stężyca, 2020.05.25

Tagi