wróć

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY NA ZAKUP LEKARSTW DLA STARSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY STĘŻYCA

W Gminie Stężyca został przyjęty został nowy "Program osłonowy w zakresie pomocy na zakup lekarstw dla starszych mieszkańców gminy Stężyca na lata 2020-2023".

Pomoc finansowa z Programu przysługuje zameldowanym na stałe mieszkańcom gminy Stężyca i jednocześnie mieszkającym na terenie Gminy Stężyca, którzy ukończyli 65 lat, w formie zasiłku celowego na zakup lekarstw i których dochód nie przekracza 600% kryterium dochodowego z pomocy społecznej czyli 3 168,00 zł na osobę w rodzinie i 4 206,00 zł na osobę samotną.

Jako dochód liczą się wszystkie przychody osoby/rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, za wyjątkiem wymienionych w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, m.in. jednorazowych świadczeń socjalnych i świadczenia uzupełniającego ( tzw. 500+)

 

Każdy senior może złożyć wniosek w ramach programu nie więcej niż jeden raz w roku, przez cały rok 2020

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury imienne wystawione na wnioskodawcę, potwierdzające, że wnioskodawca wykupuje lekarstwa,

  • dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenia, oświadczenia, decyzje ZUS, KRUS lub inne)

Pomoc osobom uprawnionym przyznawana będzie ze środków własnych gminy Stężyca, w ramach zadań własnych gminy, nie więcej niż 200 zł, raz w roku.

Tagi