Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIŻEJ OPISANEJ DZIAŁKI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ŻUROMINO, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STĘŻYCA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

Treść

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Uchwały nr XLII/748/2023 r. Rady Gminy Stężyca z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 146/2023 r. z dnia 22.11.2023 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Żuromino, stanowiącej własność Gminy Stężyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości objętej niniejszym wykazem, ponieważ przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość:

Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

228/62

Żuromino

GD1R/00084997/0

0,0089

30.000,00

3.000,00

1. Opis nieruchomości:

Działka położona jest w miejscowości Chróstowo, w pobliżu jeziora Raduńskiego Górnego. W otoczeniu kompleks zabudowy rekreacji indywidualnej, położony na stromej skarpie przyjeziornej. Teren działki stanowi wąski pas gruntu o prostokątnym kształcie.

2. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/354/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15.06.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Żuromino – Żuromino Centrum (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 104 poz. 2033) oraz Uchwałą Nr V/34/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 01.03.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 45 poz. 1046) działka nr 228/62 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 054 - UT, co oznacza „tereny zabudowy letniskowej indywidualnej”. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działki należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Termin zagospodarowania – po zawarciu umowy sprzedaży.

3. Działy III i IV KW GD1R/00084997/0 są wolne od wpisów.

4. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 22 listopada 2023 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Żuromino,

- na stronie internetowej gminy, bip.gminastezyca.pl,

- w prasie lokalnej.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca.   

7. Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.   

 

Stężyca, 22.11.2023 r.

Pliki

Wykaz.pdf 553.05 KB
Lokalizacja.docx 1065.94 KB