Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

Treść

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) 

                                                             ogłasza I przetarg ustny ograniczony                

na sprzedaż niżej opisanej działki, stanowiącej własność Gminy Stężyca:

  Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

641/1

Kamienica Szlachecka

GD1R/00034175/7

0,05

50.000,00

5.000,00

1. Opis nieruchomości - Działka położona jest na obrzeżu zwartej zabudowy wsi Kamienica Szlachecka. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana, stanowi pastwisko o wysokim poziomie wody gruntowej.

2. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą XXII/247/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamienica Szlachecka (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. poz. 1339) działka wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 031 - MN, co oznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działki należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Termin zagospodarowania – po zawarciu umowy sprzedaży.

3. Działy III i IV KW GD1R/00034175/7 są wolne od wpisów.

4. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, dlatego jej sprzedaż jest możliwa w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości objętej przetargiem.

5. Osoby,   które  chcą   przystąpić  do   przetargu  i   zdecydują  się   na  złożenie  pisemnego zgłoszenia dotyczącego uczestnictwa w przetargu zobowiązują się do załączenia do niego oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności lub współwłasności nieruchomości przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, potwierdzenia wniesienia wadium oraz pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej. UWAGA: w przypadku występowania współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości albo przystępujący do przetargu współwłaściciele obowiązani są legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez pozostałych współwłaścicieli na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości na współwłasność ze wskazaniem odpowiednich udziałów mających przypadać na wszystkich współwłaścicieli. Wadium wniesione przez współwłaściciela którejkolwiek z nieruchomości przyległych odnosi skutek wobec wszystkich współwłaścicieli nieruchomości przyległej.

6. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Do dnia 4 października 2023 r.  należy złożyć w Urzędzie Gminy w Stężycy, ul. Parkowa 1 do godz. 16.30, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 5 w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w obr. Kamienica Szlachecka”.

7. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu, dnia 6 października 2023 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 oraz zamieszczona w internecie. 

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

I przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 11 października 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.)

9. Wadium:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

2) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 4 października 2023 r. z dopiskiem „Przetarg obr. Kamienica Szlachecka, dz. nr 641/1” (dzień wpływu środków na konto Gminy)

3) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.

4) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

6) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

10. Pozostałe warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2) Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.  

3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu. W przypadku gdy po stronie nabywcy występować będą współwłaściciele którejkolwiek z nieruchomości przyległych, co do których został ograniczony przetarg, do umowy notarialnej muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele takiej nieruchomości albo współwłaściciel (współwłaściciele) przystępujący do umowy obowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do zawarcia umowy w imieniu pozostałych współwłaścicieli udzielone w formie aktu notarialnego.

4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu Nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Gmina Stężyca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Gmina Stężyca nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych, budynkach, urządzeniach, elementach uzbrojenia. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

Informacja dla uczestników przetargu:                                                    

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wydruk z CEIDG (za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu),

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki,

5) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

6) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

7) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,

8) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kamienica Szlachecka,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 61, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.

Stężyca, 28.08.2023 r.

 

 

Pliki

1.Ogłoszenie o przetargu.pdf 1541.57 KB
doc08887820230828120703.pdf 681.65 KB
lokalizacja.docx 1190.38 KB