Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

Treść

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

Na podstawie art.37, art.38 i 40  ust.1, pkt 2, ust.2a i ust.3   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz.1490)  

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej  obejmującej działki: nr 156/6 obszaru 1,17 ha oraz nr 156/5 obszaru 0,1695 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sikorzyno, gmina Stężyca, JR 154,  KW GD1R/00014787/4.
Cena wywoławcza wynosi – 45 000,00 zł.
Wadium w wysokości – 4500,00 zł.
Opis nieruchomości: działki  gruntu odłogowane, zlokalizowane na obrzeżach wsi Sikorzyno  (przy granicy administracyjnej z Gołubiem) w gminie Stężyca, w sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo i w dalszej odległości od lasu, przy gruntowej drodze publicznej.
Przeznaczenie w  planie zagospodarowania przestrzennego:
- działka nr  156/5 stanowi częściowo: funkcja podstawowa: teren produkcji  rolnej – enklawy rolne; funkcja uzupełniająca: zalesienia, infrastruktura techniczna, oznaczenie: 2.1R; oraz częściowo: teren dróg wewnętrznych jako ciąg pieszo jezdny bez wydzielenia pasa ruchu-istniejące wydzielenia – oznaczenie: 4.38 KDW,
- działka nr 156/6 jest oznaczona symbolem – 2.1 R, co oznacza: funkcja podstawowa: teren produkcji rolnej – enklawy rolne; funkcja uzupełniająca: zalesienia, infrastruktura techniczna.
Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Dział III i IV KW GD1R/00014787/4  nie zawiera wpisów.  
1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanych z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r., poz.2052). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczę osób, tj. osoby, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego .

2.  Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w punkcie trzecim (zgłoszenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:
1)    dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – załącznik nr 1;
2)    zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
3)    oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha – załącznik 1 A;
4)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 2052/ w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. /Dz.U. z 2012 r., poz. 109 ze zm./ w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą – załącznik nr 2;
5)    potwierdzenie wniesienia wadium;
6)    osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
Do dnia 10 maja 2017 r.  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Stężycy, ul. Parkowa 1 do godz. 15.00, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż  nieruchomości w Sikorzynie”.

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu, dnia 12 maja  2017 r. po sprawdzeniu przez Komisje Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1.  

5. Wadium
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w kwocie     4500,00 zł.
2)    Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 15 maja  2017 r. na konto Bank Spółdzielczy  w Kościerzynie   nr  konta  62 8328 0007 2001 0008 3957 0003  z dopiskiem  „Przetarg Sikorzyno, dz. nr 156/5 i nr 156/6 ” (dzień wpływu środków na konto Gminy).

6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r.  o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).

7. Pozostałe warunki przetargu
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

8. Informacje dodatkowe
1)    wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości  a w przypadku  uchylenia się uczestnika  od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi,
2)    pozostałym uczestnikom  wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni    od dnia zamknięcia przetargu,
3)    cena osiągnięta w przetargu, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność,   
4)    koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.
5)    jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
6)    nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej    nieruchomości.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienia   w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.                    
Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1,stanowisko 25 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz.7.30-15.00, piątek 7.30-14.00) lub tel. (58) 882 89 61.

Pliki

og-oszenie.pdf 1445.06 KB
Za-.-1A.docx 15.31 KB
Za-.-nr-1.docx 15.17 KB
Za-.-nr-2.docx 14.67 KB