Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Treść

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości obejmujących działki: nr 654/4, obszaru  93 m2 oraz  nr 654/5, obszaru  93 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym  Stężyca,  JR 557,  KW GD1R/00032619/8, stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1.    Działki nr 654/4 i 654/5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są  oznaczone  symbolem: A052-U co oznacza: teren   usług.
2.    Opis nieruchomości- działki: nr 654/4 i nr 654/5 są położone w sąsiedztwie zabudowy usługowo  handlowej oraz drogi przelotowej przez miejscowość – ul. Jana III Sobieskiego stanowiącej  fragment drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba – Warlubie  o nawierzchni  asfaltowej.
3.    Sposób zagospodarowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4.    Cena wywoławcza wynosi:
-  działka nr 654/4 -  20 200,00 zł ( netto),
-  działka nr 654/5-  20 200,00 zł ( netto).  
5.    Wadium wynosi:
- działka nr  654/4 -  2000,00  zł,
- działka nr 654/5  -  2000,00 zł.
6.    Cena wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek   VAT, podlega  zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej  własność.
7.    Dział III i IV KW GD1R/00032619/8 nie zawiera wpisów.  
8.    I  przetarg ustny nieograniczony  odbędzie  się dnia  19 kwietnia  2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, przy ul. Parkowej 1 (pok. narad, nr 125, I p.).
9.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie  podanych  w  ogłoszeniu.  
10.    Wadium należy wpłacić w pieniądzu  na  konto Bank Spółdzielczy  w Kościerzynie   nr  konta  62 8328 0007 2001 0008 3957 0003  do  13 kwietnia 2017 r. z dopiskiem  „Przetarg miejscowość………., dz. nr……” (dzień wpływu środków na konto Gminy).
11.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę  uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych
12.    Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się  ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.
13.    Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
14.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości  a w przypadku  uchylenia się uczestnika  od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.
15.    Pozostałym uczestnikom  wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni    od dnia zamknięcia przetargu.
16.    Cena osiągnięta w przetargu, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.   
17.    Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.
18.    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
19.    Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej    nieruchomości.

             Wójt zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienia   w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.                      
Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Gminy Stężyca, stanowisko 25 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz.7.30-15.00, piątek 7.30-14.00) lub tel. (58) 882 89 61.

Pliki

ogloszenie.pdf 828.83 KB
mapa - lokalizacja dzialek.docx 1556.32 KB