Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Treść

Wójt Gminy Stężyca z siedzibą przy ul. 9 Marca 7 w Stężycy na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Lp.

Przedmiot najmu/czas najmu

Cena wywoławcza czynszu

1.

Część nieruchomości stanowiąca powierzchnię użytkową w korytarzu, na parterze nowowybudowanego budynku Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 (po prawej stronie głównej klatki schodowej) o wymiarach 1 m x 1 m; z przeznaczeniem pod automat do sprzedaży napojów gorących

 

Na okres 3 lat (przewidywany początek najmu: październik 2016 r.)

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi: 150 zł (netto) (słownie: sto  pięćdziesiąt złotych 00/100) plus należny podatek VAT.

Powyższa kwota, to opłata miesięczna zawierająca koszt energii elektryczne oraz wody, wnoszona z góry do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres najmu. Czynsz może być aktualizowany corocznie na podstawie Zarządzenia Wójta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 12.09.2016 r. do 03.10.2016 r.

Warunki najmu (opisane w projekcie umowy najmu) oraz formularz ofertowy – do pobrania na stronie bip.gminastezyca.pl (w menu poz. przetargi)

Oferty (formularz do pobrania) z podaniem proponowanej wysokości czynszu najmu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. 9 Marca 7  do dnia 06.10.2016 r.  do godz. 11.00.

Oferty powinny być złożone w zaklejonej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. 9 Marca 7 , bądź przesłane drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy Stężyca, ul. 9 Marca 7  z dopiskiem "powierzchnia użytkowa w korytarzu z przeznaczeniem pod automat do sprzedaży napojów".

Ponadto oferty powinny być podpisane przez uprawnioną osobę. W przypadku spółek prawa handlowego do oferty należy załączyć aktualny odpis z KRS. Prosimy o podanie w ofercie nr tel. do kontaktu oraz adres e-mail.

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 14 października 2016 r. Bliższych informacji o nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. 9 Marca 7, pokój nr 6 albo telefonicznie pod nr tel. 58 6856340 lub 58 6856331 w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.30 do 15.30, w środy od 7.30 do 16.30 oraz w piątki od 7.30 do 14.30.

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski

Pliki

Formularz_ofertowy.doc 23.5 KB
Wykaz.pdf 1712.28 KB