Przejdź do stopki

INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERTY SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSACH I UWIKŁANYCH W PRZEMOC DOMOWĄ NA ROK 2024 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE – CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KARTUZACH

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy przedstawia ofertę specjalistycznego wsparcia dla osób będących w kryzysach i uwikłanych w przemoc domową (forma grupowa, warsztatowa, profilaktyka, wczesna interwencja, edukacja wsparcie) dla mieszkańców powiatu kartuskiego na rok 2024.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobiście z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4

tel. 58 684 02 19 lub tel. 662 016 626 od godz. 9:00 do 12:00

Osoba do kontaktu: Kierownik CIK w Kartuzach - Pani Anna Kuczkowska.

Lp.

Nazwa programu/projektu

Cel

Rekrutacja

Czas realizacji

Adresaci

1

SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Planowany cykl zajęć obejmuje 10

spotkań, trwających po 3 godziny,

poprzedzony

indywidualną

konsultacją psychologiczną o

charakterze diagnozującym

Rodzice, będą mieli możliwość:

- lepszego poznania siebie, swoich zachowań, a także oczekiwań i potrzeb swoich dzieci;

- uświadomienie sobie roli „granic” w życiu własnym, a przede wszystkim życiu dziecka;

- opanowanie umiejętności bardziej trafnego rozpoznania i nazywania stanów emocjonalnych;

- nauczenie się radzenia z własnymi negatywnymi emocjami i uczuciami innych;

- poznania skutecznych sposobów motywowania dziecka do działania, do nauki;

- nauczenia się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów występujących na relacji dziecko-rodzic;

- właściwego stosowania pochwały, która nie wprawia w zakłopotanie lecz mobilizuje oraz właściwego stosowania kary, która nie rani a przyczynia się do zmiany w zachowaniu dziecka.

W trybie

ciągłym

I EDYCJA:

22.02.2024 r. do 25.04.2024 r.

od godz. 16:00 do 19:00

II EDYCJA:

19.09.2024 r. do 21.11.2024 r.

od godz. 16:00 do 19:00

Rodzice niewydolni

wychowawczo

- skierowane przez Sąd,

- skierowane przez zespół

interdyscyplinarny,

- zgłaszający się

dobrowolnie lub inne

instytucje.

2

SZKOŁA DLA RODZICÓW –

Jak rozmawiać z nastolatkiem”. Planowany cykl zajęć obejmuje 10

spotkań, trwających po 3 godziny,

poprzedzony indywidualną

konsultacją psychologiczną o

charakterze diagnozującym.

Warsztaty mają na celu pomoc rodzicom w zrozumieniu nastolatka oraz w radzeniu z problemami wychowawczymi okresu dojrzewania. Poruszane, tematy, moduły:

1. Potrzeby rozwojowe wieku dorastania; zachowania dysfunkcyjne jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb.

2. Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów – jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami.

3. Zasady, normy, granice. Co chroni przed zachowaniami ryzykownymi. Umiejętność wprowadzania i egzekwowania norm.

4. Potrzeba autonomii a zachęcanie do współpracy; rezygnacja z kontroli na rzecz odpowiedzialności i samodyscypliny.

5. Ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.

6. Wspólne rozwiązywanie problemów.

7. Jak rozmawiać na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media …).

8. Spotkanie z młodzieżą.

9. Spotkanie rodziców przygotowujące do spotkania z młodzieżą.

10. Wspólne spotkanie rodzice – młodzież.

W trybie

ciągłym

EDYCJA JESIENNA

12.09.2024 r. do 12.09.2024 r.

od godz. 9:00 do 12:00

Rodzice niewydolni

wychowawczo

skierowani przez Sąd,- skierowane przez zespół

interdyscyplinarny,

- zgłaszający się

dobrowolnie lub inne

instytucje.

3

Grupa terapeutyczna dla osób

doznających przemocy domowej.

Planowany cykl warsztatów

obejmuje 12 spotkań

terapeutycznych w przedziale

cotygodniowych 2 godzinnych

spotkań.

Celem projektu jest pomoc psychologiczna ukierunkowana na zwiększenie sprawczości osób dotkniętych przemocą w rodzinie a w konsekwencji zatrzymanie przemocy.

Głównymi tematami będą:

- psychoedukacja na temat uwarunkowań oraz predyspozycji w relacjach przemocowych;

- zapoznanie się z mechanizmami wyuczonej bezradności;

- rozpoznawanie mechanizmów aktywujących łańcuch przemocy;

- nabywanie umiejętności związanych z pozyskaniem umiejętności wyzwalających z relacji przemocowych.

W trybie

ciągłym

I EDYCJA:

06.03.2024 r. do 05.06.2024 r.

od godz. 16:00 do 18:00

II EDYCJA:

11.09.2024 r. do 06.12.2024 r.

od godz. 16:00 do 18:00

Dorosłe osoby doznające

przemocy domowej zgłaszające się

dobrowolnie, skierowane przez

GOPS, Zespoły

Interdyscyplinarne i

inne instytucje.

4

Grupa wsparcia dla osób

doznających przemocy domowej.

Cel główny:

podejmowanie działań w kierunku zatrzymania

przemocy domowej poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji

W trybie

ciągłym – grupa otwarta

W każdy drugi piątek

miesiąca

od godz. 15:00 do 18:00

Dorosłe osoby doznające przemocy domowej zgłaszające się

dobrowolnie, skierowane przez GOPS, Zespoły Interdyscyplinarne i

inne instytucje.

5

Grupa wsparcia dla osób w

żałobie.

Planowany cykl warsztatów

obejmuje 5 spotkań

terapeutycznych w przedziale

cotygodniowych 3 godzinnych

spotkań.

Cel główny:

Celem grupy wsparcia dla osób w żałobie jest uzyskanie przez te osoby sieci wzajemnego i profesjonalnego wsparcia. Polega ono, na pomocy w rozpoznaniu i akceptacji rzeczywistości po

stracie, w odreagowaniu emocjonalnym, przystosowaniu się do rzeczywistości bez osoby utraconej oraz odnowieniu sił.

W trybie

ciągłym

EDYCJA JESIENNA -

po zorganizowaniu grupy

Dorosłe osoby

przeżywające żałobę

po stracie bliskiej

osoby.

6

Lekcja „Enter”

Programu profilaktyki uzależnień

behawioralnych i chemicznych

Planowany cykl warsztatów

obejmuje 5 spotkań

terapeutycznych w przedziale

cotygodniowych 2 godzinnych

spotkań.

Cel:

Działania interwencyjne, które skierowane są do rodziców/opiekunów dotyczą zmiany zachowań i stawiania granic dziecku, które straciło kontrolę nad swoim zachowaniem związanym z używanie internetu oraz dostarczenia rodzicom matrycy działań interwencyjnych koniecznych do wprowadzenia w domu – zasady higieny cyfrowej, kontrola rodzicielska, etc. Możliwość edukacji indywidualnej rodziców.

W trybie

ciągłym

EDYCJA JESIENNA

po zorganizowaniu grupy

przeznaczony dla

rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat oraz do ich środowiska rodzinnego

(opiekuńczego).

7

Program „Fred goes Net”

Program wczesnej interwencji dla

młodzieży eksperymentującej

z substancjami psychoaktywnymi.

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu oraz dostarczenie wiedzy na temat prawnych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz zmiana postaw wobec używania substancji psychoaktywnych.

W trybie

ciągłym

Rozpoczęcie edycji

Po zorganizowaniu grupy

Program jest

skierowany do

młodzieży w wieku 15

18 lat.

8

Program Profilaktyczny "Stop

przemocy” – cyberprzemoc.

Cel:

Oferta programu jest przeciwdziałaniem niebezpieczeństwom kryjącym się w sieci, wynikającym z nieumiejętnie wykorzystywanego wolnego czasu tj. ryzyko uzależnień behawioralnych, hejty, depresyjność, zachowania kompulsywne i agresywne, zaburzenia emocjonalne, cyberprzemoc.

Cyberprzemoc“

- czym jest cyberprzemoc,

- wskazanie gdzie szukać pomocy,

- przedstawienie niewłaściwego korzystania z Internetu (niebezpieczny kontakt, szkodliwe treści),

- uzależnienie od komputera, Internetu i gier komputerowych,

- pokazanie jak chronić swój komputer przed niebezpiecznymi programami i osobami w sieci,

- ukazanie zagrożenia na temat prywatności w sieci.

W trybie

ciągłym

Po ustaleniu terminu

przedstawiciela placówki

oświatowej ze specjalistą CIK

Program

adresowany jest do

uczniów oraz

rodziców uczniów

klas podstawowych i

ponadpodstawowych

9

Program profilaktyczny

"Bezpieczny wyjazd za granicę".

CEL PROGRAMU:

uświadomienie uczestnikom programu czym jest handel ludźmi

jak rozumieć definicję handlu ludźmi

kim jest ofiara handlu ludźmi, kim jest sprawca

metody działania sprawców handlu ludźmi

ryzyko związane z wyjazdem za granicę w celu zarobkowym czyli:

1. Czy naprawdę chcę pracować za granicą?

2. Dlaczego chcę pracować za granicą?

3. Czy szybko chce zarobić pieniądze, czy wyemigrować na stałe?

4. Czy chcę pracować w swoim zawodzie, czy wystarczy że sobie zarobię?

5. Jakie oferty pracy brać pod uwagę a jakie są niebezpieczne – co powinna zawierać umowa?

W trybie

ciągłym

Po ustaleniu terminu

przedstawiciela placówki

oświatowej ze specjalistą CIK

Zajęcia edukacyjne

dla młodzieży szkół

ponadpodstawowych.

10

Program korekcyjno-edukacyjny

dla osób stosujących przemoc

domową.

Zajęcia w formie grupowej 24 sesje

w przedziale tygodniowym po 2

godziny oraz dodatkowo zajęcia

indywidualne.

Podstawowym celem działań programowych jest: powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania

przemocy.

W trybie

ciągłym

Zajęcia grupowe

poprzedzone diagnozą i

motywacją trwają od czerwca

do grudnia 2024r.

Osoby dorosłe, skierowane w ramach procedury NK-A przez zespół

interdyscyplinarny, skazane za przestępstw przemocy, skierowane przez inne instytucje zgłaszające się

dobrowolnie.

11

Program psychologicznoterapeutyczny

dla osób

stosujących przemoc domową.

Zajęcia w formie grupowej 24

godziny (dwa weekendy), zajęcia

indywidualne z uczestnikami.

Cel podstawowy ukierunkowany jest na rozpoznanie oraz wzbudzenie motywacji wewnętrznej do zmiany zachowań przez analizę przyczyn postępowania i wgląd w mechanizmy

zachowań i postaw osób stosujących przemoc domową w celu zaprzestania stosowania przemocy.

W trybie

ciągłym

Zajęcia grupowe i

indywidualne w łącznym

wymiarze od marca do

grudnia 2024 r.

Osoby dorosłe absolwenci programów korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc, skierowane

w ramach procedury NK-A przez zespoły interdyscyplinarne, samodzielnie zgłaszający się, które

przeszły innego rodzaju oddziaływania wsparciowe, psychologiczne, terapię lub psychoterapię uzależnień,również rodzice niewydolni wychowawczo lub

rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w

wyniku zaniedbań i niewypełniania

funkcji rodzicielskich, osoby uzależnione.