Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Treść

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Uchwały nr XVIII/308/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 110/2020 r. z dnia 03.07.2020 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Stężyca, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

                             

Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

112/32

Stężyca

GD1R/00038744/5

0,4290

90.000,00

9.000,00

2.

112/40

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3869

78.000,00

7.800,00

3.

112/41

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3870

78.000,00

7.800,00

4.

112/42

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3008

64.000,00

6.400,00

5.

112/43

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3008

64.000,00

6.400,00

6.

112/46

Stężyca

GD1R/00038744/5

0,3443

70.000,00

7.000,00

7.

112/48

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3482

71.000,00

7.100,00

8.

112/49

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3482

71.000,00

7.100,00

9.

112/50

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3480

74.000,00

7.400,00

10.

112/51

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3484

74.000,00

7.400,00

 

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca- Śnice  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., Nr 130, poz. 2346) działki nr:

- 112/32, 112/40, 112/41, 112/42, 112/43 wchodzą w skład terenu oznaczonego  symbolem: 001a-P, co oznacza: „teren zabudowy produkcyjno-usługowej i rzemieślniczej”;

- 112/46, 112/48, 112/49, 112/50, 112/51 wchodzą w skład terenu oznaczonego  symbolem: 001b-P, co oznacza: „teren zabudowy produkcyjno-usługowej i rzemieślniczej”.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

2. Opis nieruchomości:

Działki położone są w miejscowości Delowo. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane, położone w obszarze nieczynnego i zrekultywowanego wyrobiska kopaliny pospolitej – żwiru i piasku.  

3. Działy III i IV KW GD1R/00038744/5 i  GD1R/00035547/3 są wolne od wpisów.

4. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 6 lipca 2020 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,

- na stronie internetowej gminy, bip.gminastezyca.pl,

- w prasie lokalnej.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1.   

7. Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.   

 

Stężyca, 2020.07.06

Pliki

lokalizacja-19.docx 223.7 KB
przetarg-19.pdf 572.45 KB