Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Treść

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Uchwały nr XVIII/308/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 109/2020 r. z dnia 03.07.2020 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Stężyca, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

                             

Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

167/4

Stężyca

GD1R/00031773/8

0,29

425.000,00

42.500,00

112/53

GD1R/00038744/5

2,1424

 

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca- Śnice  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., Nr 130, poz. 2346) wyżej wymienione działki wchodzą w skład terenu oznaczonego  symbolem: 001b-P, co oznacza: „teren zabudowy produkcyjno-usługowej i rzemieślniczej”.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

2. Opis nieruchomości:

Działki położone są w miejscowości Delowo. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane, położone w obszarze nieczynnego i zrekultywowanego wyrobiska kopaliny pospolitej – żwiru i piasku. Działka nr 112/53 w części pokryta jest wodą.

3. Działy III i IV KW GD1R/00031773/8 i GD1R/00038744/5 są wolne od wpisów.

4. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Skarbowi Państwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości, służące jemu z mocy art. 37a ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 6 ze zm.) ze względu na to, że działka nr 112/53 jest w części oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako woda.

6. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 6 lipca 2020 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,

- na stronie internetowej gminy, bip.gminastezyca.pl,

 - w prasie lokalnej.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1.   

8. Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.   

 

Stężyca, 2020.07.06

Pliki

lokalizacja-18.docx 187.76 KB
przetarg-18.pdf 563.39 KB