wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

RP.GN.6845.9.2020.KR

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, niżej opisanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stężyca.

1. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości objętych przetargiem: KW GD1R/00030787/2 działy III i IV wolne od wpisów; GD1R/00068274/8 dział III zawiera wpisy ograniczonych praw rzeczowych – nie dotyczy nieruchomości objętej przetargiem, dział IV wolny od wpisów.

2. Termin płatności czynszu dzierżawnego: za rok 2020 - 30 dni od zawarcia umowy, począwszy od 2021 r. - rocznie do 31 marca każdego roku.

3. Dodatkowe opłaty: Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany uiszczać należne inne podatki i ciężary związane z nieruchomością.

4. Czynsz może być aktualizowany rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta.

5. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się dnia  9 czerwca 2020 r.  o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Stężyca.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanej w ogłoszeniu.

7. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na  konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 2 czerwca 2020 r. z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę dz. nr …. w  …………..”.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy  w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
• tablica ogłoszeń Urzędu  Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1,
• tablica ogłoszeń właściwego terytorialnie sołectwa ze względu na położenie nieruchomości,
• bip.gminastezyca.pl i strona internetowa www.gminastezyca.pl

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.                
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 40, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl lub na stronie internetowej bip.gminastezyca.pl.

Tagi