Przejdź do stopki

Przebudowa dróg gminnych relacji Stężyca-Chróstowo-Nowa Wieś w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Treść

Logo - dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych relacji Stężyca-Chróstowo-Nowa Wieś”

Całkowita wartość projektu: 2 785 928,40 zł

Dofinansowanie: 1 392 964,00 zł

Okres realizacji projektu: październik 2020 – lipiec 2021

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu.

Realizacja zadania polegać będzie na przebudowie dwóch dróg gminnych relacji Stężyca - Chróstowo - Nowa Wieś o łącznej długości 3,86 km, w tym:

- odcinek nr 1 o długości 0,45 km (droga gminna nr 167024G relacji Stężyca - Chróstowo),

- odcinek nr 2 o długości 3,41 km (droga gminna nr 167027G relacji Chróstowo - Nowa Wieś).

Na odcinku nr 1 relacji Stężyca  - Chróstowo zaprojektowano poszerzenie jezdni średnio o 1,0 m z szerokości 5,0 m do 6,0 m. Poszerzenie będzie jednostronne, po stronie lewej. Na tym odcinku ze względu na istniejącą nawierzchnię z SMA, również przewiduje się warstwę ścieralną z tej mieszanki. Pobocze zaprojektowano o szerokości 0,75 m po stronie lewej (nowe pobocze), natomiast po stronie prawej pobocze istniejące zostanie wyprofilowane i uzupełnione kruszywem łamanym po ułożeniu nowej warstwy ścieralnej. Przy tym odcinku, na całej jego długości znajduje się również ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych.

Na odcinku nr 2 relacji Chróstowo - Nowa Wieś również zaprojektowano projektuje się poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, jednak w większym zakresie technologicznym. Na tym odcinku poszerzenie przebiega zmiennie po lewej, prawej oraz jednocześnie po obu stronach istniejącej jezdni, w zależności od ukształtowania terenu oraz przebiegu pasa drogowego. Na odcinku nr 2 projektowana szerokość nawierzchni jezdni wynosi 7,5 metra, w tym 5,5 m drogi i 2,0 m ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych. Ścieżka wykonana zostanie w formie pobocza bitumicznego, z oddzieleniem od drogi oznakowaniem poziomym. Nawierzchnia na odcinku nr 2 zaprojektowana jest w technologii betonu asfaltowego. Pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Zjazdy na posesje i skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej w granicach pasa drogowego, dostosowane szerokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu. Na granicy odcinków nr 1 i nr 2 projektuje się połączenie ciągów pieszo rowerowych. Wykonane zostaną przejścia dla pieszych i rowerzystów oraz fragment ścieżki / chodnika z kostki betonowej bezfazowej.

Dodatkowo wykonane zostanie nowoczesne, odblaskowe oznakowanie poziome grubowarstwowe (linie segregacyjne i krawędziowe przerywane) i pionowe oraz linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

1 zdjęcie - Przebudowa dróg gminnych

2 zdjęcie - Przebudowa dróg gminnych

3 zdjęcie - Przebudowa dróg gminnych

4 zdjęcie - Przebudowa dróg gminnych

5 zdjęcie - Przebudowa dróg gminnych

6 zdjęcie - Przebudowa dróg gminnych

7 zdjęcie - Przebudowa dróg gminnych

8 zdjęcie - Przebudowa dróg gminnych