Deklaracja dostępności 2020

Urząd Gminy Stężyca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Stężycy.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-11.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na ich pauzę, zatrzymanie i ukrywanie,
 • Na stronie nie zapewniono kolejności fokusu zgodne z konwencją przyjętą kulturze,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Wolny, lwolny@gminastezyca.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 882 89 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Urząd Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 83-322 Stężyca W budynku Urzędu Gminy mieści się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 2. Do budynku prowadzi wejście od ul. Parkowej, dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Przejście do sali obsługi klienta jest przez wiatrołap. Sala do obsługi petentów usytuowana na parterze jest przestronna bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny – kancelaria podawcza, jest zlokalizowany po lewej stronie od wejścia do sali obsługi. Na parterze funkcjonuje dźwiękowy system kolejkowy obsługujący stanowiska pracy Wydziału Spraw Społecznych i Lokalnych. Budynek jest wyposażony w windę w której przyciski są oznaczone napisami w alfabecie Braille’a. Korytarze na parterze i na piętrze prowadzące do toalet dla osób niepełnosprawnych są przestronne i nie są wydzielone drzwiami. Zarówno na parterze, jak i na piętrze wszystkie biura, sala ślubów, sala konferencyjna są dostępne dla osób na wózkach (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).
 3. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej , czy osoby słabowidzącej do konkretnego stanowiska pracy.
 4. W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres stezyca@gminastezyca.pl,
  • przesyłając fax na numer (58) 882-89-99,
  • drogą pocztową
 5. Możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem do wszystkich pomieszczeń budynku,
 6. Na parkingu przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

Aplikacje mobilne

Urząd nie udostępnia aplikacji mobilnych