Nabór

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego (prób sprawnościowych) jest:

  • bardzo dobry stan zdrowia,
  • umiejętność łączenia nauki ze sportem,
  • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (ewentualnie karta zdrowia zawodnika),
  • podanie i kwestionariusz zgłoszeniowy zawodnika,
  • zgoda rodziców na podjęcie szkolenia, które należy dostarczyć osobiście w dniu egzaminu wstępnego.

O przyjęciu decyduje uzyskane miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie wyników uzyskanych w testach i oceny gry.

Tabelka z datami o terminach rekrutacji.

Do pobrania „Regulamin rekrutacji”.

Do pobrania „Podanie do szkoły”.

Do pobrania "ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA PRZYSTĄPIENIE DO PRÓB SPRAWNOŚCI  FIZYCZNEJ W SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W STĘŻYCY"

Do pobrania "TERMINY PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 30 maja 2019r. (czwartek)"

Do pobrania ,,Internat - podanie"