Przejdź do stopki

"Program osłonowy w zakresie pomocy na zakup lekarstw dla starszych mieszkańców gminy Stężyca"

Treść

W Gminie Stężyca w roku 2021 seniorzy, którzy ukończyli 65 lat mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu lekarstw z gminnego programu osłonowego, finansowanego z budżetu Gminy.

 

Warunki jakie seniorzy muszą spełnić to:

  • zameldowanie i zamieszkanie na stałe w gminie Stężyca,

  • ukończenie 65 lat,

  • dochód na członka rodziny do 600% kryterium dochodowego z pomocy społecznej ( czyli poniżej 3 168,00 zł na osobę w rodzinie i 4 206,00 zł na osobę samotną).

Jako dochód liczą się wszystkie dochody osoby/rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, za wyjątkiem wymienionych w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, m.in. bez jednorazowych świadczeń socjalnych i bez świadczenia uzupełniającego ( tzw. 500+).

Każdy senior może złożyć wniosek w ramach programu nie więcej niż jeden raz w roku, przez cały rok 2021

 

Wnioski z załącznikami można dostarczyć do GOPS, przy ul. Parkowej 1 w Stężycy, przesłać pocztą albo na mail: gops@gminastezyca.pl albo złożyć przez ePUAP.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury imienne (za rok 2021) potwierdzające zakup lekarstw, wystawione na wnioskodawcę,

  • dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenia, oświadczenia, decyzje ZUS, KRUS lub inne).


Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod nr tel. 58 882-89-41,53, 55 i 57.