Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 144/2022 WÓJTA GMINY STĘŻYCA z dnia 30 grudnia 2022 r.

Treść

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości ustalonego jako część wsi/kolonii na rodzaj miejscowości wieś


Na podstawie art. 8 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1443), art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3 Załącznika do uchwały Nr XXIX/482/2018 Rady Gminy Stężyca z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 1653)

Wójt Gminy Stężyca zarządza, co następuje:

§ 1
1.    Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami następujących miejscowości: Nowa Sikorska Huta i Stara Sikorska Huta.
2.    Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców miejscowości wskazanych w ust. 1 w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
3.    Przedmiotem konsultacji jest zmiana aktualnego urzędowego rodzaju miejscowości wskazanych w ust. 1 (części wsi/kolonii) na nowy rodzaj miejscowości (na wieś), tj. zmiana:
1)    z Nowa Sikorska Huta – rodzaj miejscowości: część wsi Sikorzyno, na Nowa Sikorska Huta – rodzaj miejscowości: wieś;
2)    z Stara Sikorska Huta – rodzaj miejscowości: część wsi Sikorzyno, na Stara Sikorska Huta – rodzaj miejscowości: wieś.

§ 2
Konsultacje będą prowadzone w terminie od 02.01.2023 roku do 16.01.2023 roku.

§ 3
Konsultacje prowadzone będą poprzez:
1)    zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 16.01.2023 r. na formularzu stanowiącym załączniki nr od 1 do 2 do niniejszego zarządzenia poprzez złożenie w Urzędzie Gminy (kancelaria podawcza) lub przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: stezyca@gminastezyca.pl;
2)    formularze, o których mowa w pkt 1 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Stężyca w zakładce „konsultacje społeczne” oraz będą dostępne w Urzędzie Gminy stanowisko nr 27 oraz u sołtysów.

§ 4
1.    Dokumenty związane z przeprowadzeniem konsultacji są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca.
2.    Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Rozwoju Przestrzennego.

§ 5
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stężyca, na stronie internetowej Gminy Stężyca na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca oraz na tablicach ogłoszeń sołectw gminy Stężyca objętych konsultacjami.

§ 6
1. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stężyca, na stronie internetowej Gminy Stężyca oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski


Osoby zainteresowane proszone są o wybranie odpowiedniego dla nich formularza stanowiącego jeden z załączników do załączonego zarządzenia.