Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 11/2022 WÓJTA GMINY STĘŻYCA z dnia 14 lutego 2022 r.

Treść

zmieniające Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Stężyca z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości ustalonego jako część wsi/kolonii na rodzaj miejscowości wieś

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1443), art. 5a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3 Załącznika do uchwały Nr XXIX/482/2018 Rady Gminy Stężyca z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stężyca (Dz. Urz. Woj.Pomorskiego z 2018 r. poz. 1653)

Wójt Gminy Stężyca zarządza, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 8/2022 Wójta Gminy Stężyca z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości ustalonego jako część wsi/kolonii na rodzaj miejscowości wieś
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„ Konsultacje będą prowadzone w terminie od 01.02.2022 roku do 28.02.2022 roku.”
2. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 28.02.2022 roku na formularzu stanowiącym załącznik od nr 1 do nr 29 do niniejszego zarządzenia poprzez złożenie w Urzędzie Gminy (kancelaria podawcza) lub przeslanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: stezyca@gminastezyca.pl.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski


Osoby zainteresowane proszone są o wybranie odpowiedniego dla nich formularza stanowiącego jeden z załączników do załączonego zarządzenia.