Przejdź do stopki

Zarządzenie Nr 148/2018 Wójta Gminy Stężyca z dnia 30 października 2018 roku

Treść

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stężyca konsultacji społecznych projektu zmiany statutu sołectw gminy Stężyca

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 roku nr 994 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX/482/2018 Rady Gminy Stężyca z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 1653) Wójt Gminy Stężyca zarządza, co następuje:
                                                                           § 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów wszystkich sołectw  położonych na terenie gminy Stężyca.
                                                                           § 2

1.Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektu uchwały Rady Gminy Stężyca zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Stężyca.
2.Konsultacje przeprowadzone będą na terenie Gminy Stężyca w formie przyjmowania opinii i wniosków przesłanych na piśmie lub w formie elektronicznej, dotyczących treści projektu  uchwały o której mowa w ust. 1 w terminie od 02 listopada 2018 r. do  09 listopada 2018 r.
                                                                          § 3

1.Konsultacje polegać będą na:
1) udostepnieniu mieszkańcom treści projektu zmiany statutów sołectw na stronie internetowej Gminy Stężyca  www.gminastezyca.pl w zakładce „konsultacje społeczne”.
2) wyłożeniu projektu zmiany statutów w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy Stężyca   pok. nr 118 w dniach i godzinach urzędowania oraz u sołtysów.
2. Wnioski i opinie mieszkańców należy składać w terminie do 09 listopada 2018 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia poprzez złożenie w Urzędzie Gminy (kancelaria podawcza) lub przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: stezyca@gminastezyca.pl
3.Wzór formularza, o którym mowa w ust. 2 zostanie zamieszczony na stornie internetowej Gminy Stężyca w zakładce „konsultacje społeczne” oraz będzie dostępny w Urzędzie Gminy pok. Nr 118 oraz u sołtysów.

                                                            § 4
Złożone wnioski po terminie wskazanym w § 3 ust. 2 zostaną przeanalizowane, a wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stężyca, na stronie internetowej Gminy Stężyca oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Stężyca.

                                                          § 5
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stężyca.

                                                          § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stężyca oraz na stronie internetowej Gminy a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz wszystkich sołectw Gminy Stężyca.

Pliki