Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Treść

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) 

ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:

Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

994

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2001

190.000,00

19.000,00

2.

995

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2000

190.000,00

19.000,00

3.

996

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2000

190.000,00

19.000,00

4.

997

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2000

190.000,00

19.000,00

5.

998

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2001

190.000,00

19.000,00

6.

1000

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2001

190.000,00

19.000,00

7.

1001

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2007

190.000,00

19.000,00

8.

1002

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2008

190.000,00

19.000,00

9.

1003

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2009

190.000,00

19.000,00

10.

1004

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2005

190.000,00

19.000,00

11.

1005

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2004

190.000,00

19.000,00

12.

1007

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2003

190.000,00

19.000,00

13.

1008

Szymbark

GD1R/00053912/5

0,2001

190.000,00

19.000,00

1. Opis nieruchomości - Działki położone są w miejscowości Szymbark, w obszarze najatrakcyjniejszej części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego – tzw. Szwajcarii Kaszubskiej. W okolicy znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych. Głównymi atrakcjami turystycznymi jest wieża widokowa na szczycie Wieżycy, ośrodek narciarski, Centrum Edukacji i Promocji Regionu. Przez Szymbark prowadzi turystyczny szlak Wzgórz Szymbarskich. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą gminną o nawierzchni utwardzonej. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane, położone na lekkim zboczu z panoramicznym widokiem. Ze względu na wcześniejsze zainwestowanie przez poprzednich właścicieli na działkach może znajdować się niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu.
2. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/72/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. nr 130 poz. 2345) przedmiotowe działki wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem B 027 – UT, co oznacza tereny rekreacji i turystyki.
W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem, po zawarciu aktu notarialnego sprzedaży.
3. Działy III i IV KW GD1R/00053912/5 są wolne od wpisów.
4. Termin przeprowadzonego przetargu: I przetarg – 26.04.2023 r., II przetarg – 21.06.2023 r.; III przetarg – 08.08.2023 r.; IV przetarg – 05.10.2023 r.; V przetarg – 17.01.2024 r.
5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
VI przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. od godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).
6. Wadium:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.
2) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 20 marca 2024 r. z dopiskiem „VI Przetarg Szymbark, dz. nr … ”.
3) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.
4) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.
6) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
7. Pozostałe warunki przetargu:
1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
2) Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.   
3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.
4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu Nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Gmina Stężyca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Gmina Stężyca nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych, budynkach, urządzeniach, elementach uzbrojenia. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

Informacja dla uczestników przetargu:
1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,
4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź umocowania do działania w imieniu spółki.
5) za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,
6) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,
7) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,
8) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,
9) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,
- Sołectwo Szymbark,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
- prasa lokalna.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel.(58) 882 89 61, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.

Stężyca, 2024.02.1

 

 

Pliki

1.Ogłoszenie o przetargu.pdf 1251.61 KB
lokalizacja.docx 1384.93 KB