Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Treść

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmującej część działki nr 738 obszaru 0,0025 ha, KW GD1R/00059194/7, położoną w obrębie Stężyca, stanowiącą własność Gminy Stężyca na okres 1 roku.

Opis nieruchomości

Działka nr 738 cz. stanowi teren zielony przy drodze gminnej, położony w sąsiedztwie zabudowy usługowej i przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na cele handlowe.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka nr 738 cz. w m.p.z.p. jest oznaczona symbolem A 020-KDL, A 012-KDD, A 014-KDD, co oznacza: tereny ulic lokalnych i dojazdowych.

Sposób zagospodarowania

Dzierżawa na cele handlowe.

Termin zagospodarowania

Po podpisaniu umowy dzierżawy.

Stawka  wywoławcza czynszu

150,00  zł  netto miesięcznie.

Wadium

15,00  zł

Termin płatności czynszu dzierżawnego

Miesięcznie do 10 – tego każdego miesiąca

 

Dodatkowe opłaty

Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany uiszczać należne inne podatki i ciężary związane z nieruchomością.

Zasady aktualizacji czynszu

Czynsz począwszy od 01.01.2025 r. może być waloryzowany na podstawie Zarządzenia Wójta.

Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości objętej przetargiem

Dział III  i IV KW nr GD1R/00059194/7 nie zawiera  wpisów.

1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się dnia  29 lutego 2024 r.  o godz. 900 w Urzędzie Gminy Stężyca.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanej w ogłoszeniu.

3. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na  konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 23 lutego 2024 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę dz. nr 738 cz. w Stężycy”.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy  w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- Sołectwo Stężyca,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel.(58) 882 89 61, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.

Stężyca, 2024.01.22

Pliki

1.Ogłoszenie o przetargu.pdf 550.72 KB
lokalizacja.docx 345.04 KB