Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

Treść

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)  

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niżej opisanej działki, stanowiącej własność Gminy Stężyca:

                              Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

20

GD1R/00000782/8

2,99

199.000,00

19.900,00

1. Opis nieruchomości: Działka jest położona w rozproszonej zabudowie siedliskowej wsi Klukowa Huta, w odległości ok 1 km od zwartej zabudowy wsi. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej. Działka jest niezagospodarowana i nie użytkowana rolniczo.

2. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/380/2021 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Klukowa Huta (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 3559) działka nr 20 położona w obr. Klukowa Huta wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolami:

- 3-KDD, 4-KDD, co oznacza tereny dróg publicznych D – droga dojazdowa;

- 1-RM, co oznacza tereny zabudowy zagrodowej;

- 2-ZN, co oznacza tereny zieleni naturalnej.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

3. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w mpzp. Termin zagospodarowania: po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność.

4. Działy III i IV KW GD1R/00000782/8 są wolne od wpisów.

5. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego wynika z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osoby, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 wyżej wymienionej ustawy.

6. Zgłoszenie dotyczące uczestnictwa w przetargu:

Osoby, które chcą przystąpić do przetargu zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – załącznik nr 1;

2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha – załącznik 1 A;

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – załącznik nr 2;

5) potwierdzenie wniesienia wadium;

6) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

7. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Do dnia 11 stycznia 2024 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy w Stężycy, ul. Parkowa 1 do godz. 15.30, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 6 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w I przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 20 w obr. Klukowa Huta”.

8. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu, dnia 15 stycznia 2024 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP.

9. Wadium:

1) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 11 stycznia 2024 r. z dopiskiem „Przetarg Klukowa Huta, dz. nr 20”.

2) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.

3) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

5) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

10. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2024 r.  o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).

11. Pozostałe warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2) Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.  

3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacja dla uczestników przetargu:

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź umocowania do działania w imieniu spółki.

5) za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,

6) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

7) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

8) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,

9) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Klukowa Huta,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 61, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.

Stężyca, dnia 2023.12.07

Pliki

1. Ogłoszenie o przetargu.pdf 1500.03 KB
lokalizacja.docx 1495.9 KB
Zał. 1A.docx 16.76 KB
Zał. nr 1.docx 16.37 KB
Zał. nr 2.docx 15.65 KB