Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIŻEJ OPISANEJ DZIAŁKI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM KLUKOWA HUTA, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STĘŻYCA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Treść

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2022  r. poz. 2569 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XXXIV/545/2022 Rady Gminy Stężyca z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 133/2023 r. z dnia 02.10.2023 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej działki, położonej w obrębie geodezyjnym Klukowa Huta, stanowiącej własność Gminy Stężyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych, zgodnie z w/w ustawą  o kształtowaniu ustroju rolnego.

                              Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

20

GD1R/00000782/8

2,99

199.000,00

19.900,00

1. Opis nieruchomości: Działka jest położona w rozproszonej zabudowie siedliskowej wsi Klukowa Huta, w odległości ok 1 km od zwartej zabudowy wsi. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej. Działka jest niezagospodarowana i nie użytkowana rolniczo.

2. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/380/2021 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Klukowa Huta (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 3559) działka nr 20 położona w obr. Klukowa Huta wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolami:

- 3-KDD, 4-KDD, co oznacza tereny dróg publicznych D – droga dojazdowa;

- 1-RM, co oznacza tereny zabudowy zagrodowej;

- 2-ZN, co oznacza tereny zieleni naturalnej.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w mpzp. Termin zagospodarowania: po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność.

3. Działy III i IV KW GD1R/00000782/8 są wolne od wpisów.

4. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 2 października 2023 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Klukowa Huta,

- na strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

 - w prasie lokalnej.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca.   

7. Nieruchomość objęta wykazem stanowi nieruchomość rolną. Nabywcą tej nieruchomości mogą być wyłącznie osoby, które spełnią warunki określone w art. 2 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.).

8. Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działki do sprzedaży.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.   

Stężyca, 02.10.2023 r.

 

 

Pliki

lokalizacja.docx 1495.9 KB