wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

 

Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2020 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz.1698) 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanej działki, stanowiącej własność Gminy Stężyca:

 

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

9/5

GD1R/00033970/3

0,0298

40.000,00

4.000,00

 

1. Opis nieruchomości: Działki położone są w miejscowości Potuły, nad jeziorem Kniewo, w strefie zabudowy rekreacyjnej wsi – na obszarze leśnym. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą utwardzoną. Obiekt znajdujący się na działce nie stanowi części składowej nieruchomości i nie jest przedmiotem sprzedaż   

2. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły w gminie Stężyca  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r., Nr 82, poz. 1736) wyżej wymienione działka wchodzi w skład terenu oznaczonego  symbolem: 4.1.2MR, co oznacza: „tereny zabudowy rekreacyjnej indywidualnej”.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działki należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

3. Działy III i IV KW GD1R/00033970/3 są wolne od wpisów.

4. Termin przeprowadzonego przetargu:

5. I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, (pok. narad, nr 125, I p.).

6. Lasom Państwowym przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości, służące jemu z mocy  art. 37a ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) ze względu na to, że działka nr: 9/5 jest oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako las.

7. Wadium:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

2) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 21 lipca 2021 r. z dopiskiem „Przetarg Potuły, dz. nr 9/5”.

3) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.

4) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

6) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8. Pozostałe warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2) Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.  

3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.

 

Informacja dla uczestników przetargu:

 

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wydruk z CEIDG (za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu),

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki,

5) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

6) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

7) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,

8) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Potuły,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 60, email: jstencel@gminastezyca.pl.

 

 

Stężyca, dnia 2021.06.18

Tagi