wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR: 106/12CZ. OBSZARU 0,1229 ha, KW GD1R/00029769/0 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE CZAPLE, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STĘŻYCA NA OKRES 10 LAT.

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmującej działkę nr: 106/12cz. obszaru 0,1229 ha, KW GD1R/00029769/0 położonej w obrębie Czaple, stanowiącej własność Gminy Stężyca na okres 10 lat.

Opis nieruchomości

Działka nr 106/12cz., stanowi użytek rolny położony w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej i przeznaczone są do oddania w dzierżawę na cele rekreacyjne.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka nr: 106/12cz. w m.p.z.p. jest oznaczona symbolem 047 MN/MR, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.   

 

Sposób zagospodarowania

Dzierżawa na cele rekreacyjne.

Termin zagospodarowania

Po podpisaniu umowy dzierżawy.

Stawka  wywoławcza czynszu

Dz. 106/12cz. – 1 300,00  zł  netto rocznie.

Wadium

Dz. 106/12 cz. – 130,00  zł

 

Termin płatności czynszu dzierżawnego

Za rok 2021  - 30 dni od podpisania umowy.

Za lata następnie do 31 marca każdego roku.

Dodatkowe opłaty

Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany uiszczać należne inne podatki i ciężary związane z nieruchomością.

Zasady aktualizacji czynszu

Czynsz począwszy od 01.01.2022 r. waloryzowany będzie rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta.

Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości

objętej przetargiem

Dział III  i IV KW nr GD1R/00029769/0 nie zawierają  wpisów.

 

1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się dnia  18 maja 2021 r.  o godz. 900 w Urzędzie Gminy Stężyca.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanej w ogłoszeniu.

3. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na  konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 11 maja 2021 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę dz. nr ……. w  Czaplach”.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej   jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może     wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem nieruchomości będącej  przedmiotem przetargu.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy  w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

  • tablica ogłoszeń Urzędu  Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1,
  • tablica ogłoszeń właściwego terytorialnie sołectwa ze względu na położenie nieruchomości.
  • bip.gminastezyca.pl i strona internetowa www.gminastezyca.pl

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.                                                                

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz.730-1500, piątek 730-1400), tel (58) 882 89 61 lub na stronie internetowej bip.gminastezyca.pl.

 

 

Stężyca, 2021.04.09

 

Tagi