wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIŻEJ OPISANEJ DZIAŁKI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), Uchwały nr XIV/200/2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr  185/2020 r. z dnia 22.05.2020 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej działki, położonej w obrębie geodezyjnym Stężyca, stanowiącej własność Gminy Stężyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

                              Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł

Wadium

w zł

1.

115/5

GD1R/00038747/6

1,5474

54000,00

5400,00

 

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca-Śnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 130, poz. 2346) działka nr 115/5 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 005-ZK, co oznacza: „teren zieleni ekologiczno – krajobrazowej”.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

2. Opis nieruchomości:

Działka jest położona w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków oraz terenów zalesionych. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni utwardzonej, a następnie drogami wewnętrznymi o nawierzchni gruntowejoraz poprzez służebność na działce 112/53. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, z samosiewem sosny (ponad 20 lat) na powierzchni oznaczonej jako rola (RVI) oraz gruntem leśnym o powierzchni 0,23 ha (LsVI)

3. Działy III i IV KW GD1R/00038747/6 są wolne od wpisów.

4. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działki do sprzedaży.

5. Cena kupna wylicytowana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomości na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

7. Lasom Państwowym przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości, służące jemu z mocy  art. 37a ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 6 ze zm.) ze względu na to, że działka nr 115/5 jest w części oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako las.

8. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 22 grudnia 2020 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

 - prasa lokalna.

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek na piśmie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca.

10. Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca, tel. (58) 882 89 60, email: jstencel@gminastezyca.pl.   

 

Stężyca, 2020.12.17

Tagi