wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 60

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. Zm.), Uchwały nr XVII/269/2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr  184/2020 r. z dnia  17.12.2020 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej działki, położonej w obrębie geodezyjnym Stężyca, stanowiącej własność Gminy Stężyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

                              Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł - netto

Wadium

w zł

1.

112/55

Gd1R/00030835/4

0,30

150500,00

15050,00

 

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/64/2015  Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca, w gminie Stężyca  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 1439) działka nr 112/55 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 3.1.6 UR/PG, co oznacza: „tereny o funkcji docelowej usług i rzemiosła (bez ograniczeń): Funkcja uzupełniająca: infrastruktura związana z produkcja energii elektrycznej w tym GPZ; Funkcja wykluczona: składowanie i przetwarzanie odpadów oraz zakład utylizacji; Funkcja tymczasowa: wydobycie kopalin naturalnych”.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

2. Opis nieruchomości:

Działka jest położona w otoczeniu gruntów usługowych, przy skrzyżowaniu dróg – drogi powiatowej 1932G i ul. Przylesie w miejscowości Delowo. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni utwardzonej. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana.

3. Działy III i IV KW Gd1R/00030835/4 są wolne od wpisów.

4. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działki do sprzedaży.

5. Cena nieruchomości podana w wykazie dla uprawnionych osób do pierwszeństwa w nabyciu lub cena wylicytowana w przetargu, wraz z należnym podatkiem VAT na dzień sprzedaży, podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia  22 grudnia 2020 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

 - prasa lokalna.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek na piśmie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca.

8. Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca, tel. (58) 882 89 60, email: jstencel@gminastezyca.pl.   

 

Stężyca, 2020.12.17

Tagi