wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 40

 

 

Na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), U Uchwały nr XVII/270/2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 183/2020 r. z dnia 16.12.2020 r. w sprawie ustalenia trybu i ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność osób, które zamierzają te nieruchomości nabyć:

Lp.

Nr działki

Pow. (ha )

Nr  KW

Cena sprzedaży

w zł (netto)

1.

649/41

0,0093

GD1R/00034070/1

10.000,00

 § 2

1. Opis nieruchomości: działki są niezabudowane, o trójkątnym kształcie, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr: 649/41  wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem: A 032-USR „Tereny sportu i rekreacji”.

3. Sposób zagospodarowania – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

4. Termin płatności, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone hipoteką. Dział III KW GD1R/00034070/1 nie zawiera wpisów.

6. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia  22 grudnia 2020  r.  na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- Sołectwo Stężyca,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie  do dnia    5 luty  2021 r. 

Bliższych  informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89  60.   

 

Stężyca, 2020.12.16

Tagi