wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:

                             

Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

211/5

Sikorzyno

GD1R/00029071/0

0,1008

30.000,00

3.000,00

2.

211/6

Sikorzyno

GD1R/00029071/0

0,1010

30.000,00

3.000,00

3.

211/7

Sikorzyno

GD1R/00029071/0

0,1416

40.000,00

4.000,00

                 

Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/118/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno – przy jeziorze Długim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 40, poz. 1168) działki wyszczególnione w pkt 1 - 3  są oznaczone  symbolem 001 - UT, co oznacza: „tereny  zabudowy letniskowej indywidualnej, zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane na terenach 010-UT, 011-UT i 012- UT”. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, (pok. narad, nr 125, I p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Banku Spółdzielczego w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 22 września 2020 r. z dopiskiem „Przetarg Sikorzyno, dz. nr …” (dzień wpływu środków na konto Gminy).

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sikorzyno,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 61, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.<

Tagi