wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

RP.GN.6840.19.2020.KR

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) 

                                        ogłasza I przetarg ustny nieograniczony      

na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:

                                                            

Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

112/32

Stężyca

GD1R/00038744/5

0,4290

90.000,00

9.000,00

2.

112/40

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3869

78.000,00

7.800,00

3.

112/41

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3870

78.000,00

7.800,00

4.

112/42

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3008

64.000,00

6.400,00

5.

112/43

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3008

64.000,00

6.400,00

6.

112/46

Stężyca

GD1R/00038744/5

0,3443

70.000,00

7.000,00

7.

112/48

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3482

71.000,00

7.100,00

8.

112/49

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3482

71.000,00

7.100,00

9.

112/50

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3480

74.000,00

7.400,00

10.

112/51

Stężyca

GD1R/00035547/3

0,3484

74.000,00

7.400,00

                 

1. Opis nieruchomości - Działki położone są w miejscowości Delowo. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane, położone w obszarze nieczynnego i zrekultywowanego wyrobiska kopaliny pospolitej – żwiru i piasku. 

2. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca- Śnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., Nr 130, poz. 2346) działki nr:

- 112/32, 112/40, 112/41, 112/42, 112/43 wchodzą w skład terenu oznaczonego  symbolem: 001a-P, co oznacza: „teren zabudowy produkcyjno-usługowej i rzemieślniczej”;

- 112/46, 112/48, 112/49, 112/50, 112/51 wchodzą w skład terenu oznaczonego  symbolem: 001b-P, co oznacza: „teren zabudowy produkcyjno-usługowej i rzemieślniczej”.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Działy III i IV KW GD1R/00038744/5 i  GD1R/00035547/3 są wolne od wpisów.

4. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 1 października 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).

5. Wadium:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

2) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 24 września 2020 r. z dopiskiem „Przetarg Stężyca, dz. nr …” (dzień wpływu środków na konto Gminy).

3) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.

4) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

6) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

6. Pozostałe warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2) Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.  

3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.

 

Informacja dla uczestników przetargu:                                

 

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wydruk z CEIDG (za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu),

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki,

5) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

6) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

7) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,

8) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 61, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.

 

Stężyca, 2020.08.24

Tagi