wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIŻEJ OPISANEJ DZIAŁKI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM PIERSZCZEWO

RP.GN.6840.1.2018.KR

Wójt Gminy Stężyca
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca
woj. pomorskie, powiat kartuski
bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały nr VI/84/2019 Rady Gminy Stężyca z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 65/2019 r. z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Pierszczewo, stanowiącej własność Gminy Stężyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

101/1

GD1R/00029589/4

0,1309

81 000,00

16 000,00

     

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Pierszczewo, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r., poz. 1763) działka nr 101/1 jest oznaczona  symbolem: 3.1.2 MN, co oznacza: „Funkcja podstawowa: tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; Funkcja uzupełniająca: nie dotyczy”. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działki należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

2. Działy III i IV KW GD1R/00029589/4 są wolne od wpisów.

3. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.

4. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 1 lipca 2019 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

- Sołectwo Pierszczewo,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

 - prasa lokalna.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r.  

Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.

Tagi