wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały nr XVIII/308/2016 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 40/2019 r. z dnia 15.04.2019 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Stężyca, stanowiącej własność Gminy Stężyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

112/20

GD1R/00031327/7

0,45

71 000,00

7 100,00

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/64/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 1493) działka nr 112/20 jest oznaczona  symbolem: 3.1.6 UR/PG, co oznacza: „Funkcja podstawowa: tereny usług, produkcji i rzemiosła (bez ograniczeń) Funkcja uzupełniająca: infrastruktura związana z produkcją energii elektrycznej w tym GPZ; Funkcje wykluczone: składowanie i przetwarzanie odpadów oraz zakłady utylizacji”. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działki należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.
2. Działy III i IV KW GD1R/00031327/7 są wolne od wpisów.
3. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.
4. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 15 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
- Sołectwo Stężyca,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
 - prasa lokalna.
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie do dnia 31 maja 2019 r.  
Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.
Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.

Tagi