wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały nr XXX/508/2018 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 39/2019 r. z dnia 15.04.2019 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Sikorzyno, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

211/8

GD1R/00029071/0

0,8224

115 000,00

11 500,00

2.

212/2

GD1R/00029071/0

1,43

185 000,00

18 500,00

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/118/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno – przy jeziorze Długim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 40, poz. 1168) działki wyszczególnione w pkt 1 - 2  są oznaczone  symbolem 001 - UT, co oznacza: „tereny  zabudowy letniskowej indywidualnej, zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane na terenach 010-UT, 011-UT i 012- UT”. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.
2. Działy III i IV KW GD1R/00029071/0 są wolne od wpisów.
3. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.
4. Ceny nieruchomości podane w wykazie dla uprawnionych osób do pierwszeństwa w nabyciu lub cena wylicytowana w przetargu, wraz z należnym podatkiem VAT na dzień sprzedaży, podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 15 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
- Sołectwo Sikorzyno,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
 - prasa lokalna.
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie do dnia 31 maja 2019 r.  
Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.
Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.

Tagi