wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

RP.GN.6840.3.2019.KR

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały nr XL/397/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 38/2019 r. z dnia 12.04.2019 r. w sprawie ustalenia trybu i ceny wywoławczej oraz wadium w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych działek położonych w obrębie geodezyjnym Czaple, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

40/39

GD1R/00013051/9

0,1017

45 000,00

4 500,00

2.

40/42

GD1R/00013051/9

0,1341

60 000,00

6 000,00

3.

40/43

GD1R/00013051/9

0,2485

100 000,00

10 000,00

4.

40/45

GD1R/00013051/9

0,2903

110 000,00

11 000,00

1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 119, poz. 2298) działki nr:
- 40/39 i 40/42  są oznaczone  symbolem 028-MN, co oznacza: „tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane”;
- 40/43 i 40/45  są oznaczone  symbolem 030-MN, co oznacza: „tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane”.
W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.
Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
2. W dziale III KW GD1R/00013051/9 – „Służebność drogi dojazdowej na rzecz każdorazowych właścicieli działek nr 104/14 i nr 104/16; bliżej określona w §2 umowy o ustanowieniu służebności drogi Rep. A nr 316/77. Prawo drogowe na rzecz właściciela działki nr 104/25 wpisanej w KW nr 22933. Tu przeniesiono do współodpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 8359 dnia 04.05.2008 r.” - nie dotyczy działek objętych sprzedażą, dział IV KW GD1R/00013051/9 wolny od wpisu.
3. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.
4. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 15 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
- Sołectwo Czaple,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
 - prasa lokalna.
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie do dnia 31 maja 2019 r.  
Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.
Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.

Tagi