Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Treść

WÓJT GMINY STĘŻYCA ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie  tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

Na podstawie art.37, art.38 i 40  ust.1, pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(j. t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147z późn. zm.) oraz § 3, § 4 i  § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz.1490)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stężyca, obejmujących działki:

Lp.

Obręb

 

Nr działki

Pow. (ha)

Nr  KW

Cena wywoławcza

w zł ( netto)

Wadium

w zł

1.

Pierszczewo

64

5,91

GD1R/00033973/4

830 000,00

42 000,00

2.

Pierszczewo

99/2

0,61

GD1R/00033973/4

141 000,00

7 100,00

3.

Pierszczewo

99/4

10,03

GD1R/00033973/4

1 411 930,00

71 000,00

 
1. Opis nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działki  gruntu niezabudowane zlokalizowane w obrębie  Pierszczewo pomiędzy wsią Pierszczewo oraz Pierszczewko, na wzniesieniu w rejonie jeziora Patulskiego, położone w sąsiedztwie podobnych działek przeznaczonych  pod zabudowę letniskową, w otoczeniu lasu. Teren nieogrodzony, nieuzbrojony. Przez działkę nr 99/4 przebiega napowietrzna linia energetyczna SN.
2. Przeznaczenie w  planie zagospodarowania przestrzennego:
- działki  o nr ewid. 99/4 i 64 położone w obrębie Pierszczewo zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/142/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewo  ( Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 50, poz. 1411 ) wchodzą w skład terenu przeznaczonego na cele: działka nr 99/4 – tereny zabudowy letniskowej indywidualnej oraz tereny dróg; działka nr 64- tereny zabudowy letniskowej indywidualnej, tereny zieleni ekologiczno – krajobrazowej, tereny leśne, tereny dróg.
- działka o nr ewid. 99/2 położona w obrębie Pierszczewo zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Pierszczewo, w gminie Stężyca  ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r., poz. 1763 ) wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 2.7 UT, MR, co oznacza: tereny usług turystyki i rekreacji, zabudowa rekreacyjna.
3. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
4. Dział III i IV KW GD1R/00033973/4 nie zawiera wpisów.  
5. Część działki nr  99/4 o pow. 6,00 ha oraz część działki nr 64 o pow. 4,84 ha, aktualnie są  wydzierżawione na okres 6 lat tj. do 06 listopada 2018 r., natomiast działki: nr 99/2 oraz część działki 99/4 o pow. 0,70 ha  są wydzierżawione  do 08 października 2018 r.
6. Potencjalny nabywca wydzierżawionych gruntów opisanych w pkt.5, z mocy prawa przejmuje wszelkie prawa i obowiązki zbywcy.
7. I  przetarg ustny nieograniczony  odbędzie  się dnia  09 czerwca  2017 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Stężyca.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie  podanych  w  ogłoszeniu.  
9. Wadium należy wpłacić w pieniądzu  na  konto Bank Spółdzielczy  w Kościerzynie   nr  konta  62 8328 0007 2001 0008 3957 0003  do  05 czerwca  2015 r.  z dopiskiem  „Przetarg miejscowość………., dz. nr……” (dzień wpływu środków na konto Gminy).
10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę  uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych
11. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się  ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.
12. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
13. Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości  a w przypadku  uchylenia się uczestnika  od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.
14. Pozostałym uczestnikom  wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni    od dnia zamknięcia przetargu.
15. Cena osiągnięta w przetargu, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.  
16. Sprzedaż działki nr 64 następuje pod warunkiem, że Nadleśnictwo Państwo w Kartuzach nie wykona prawa pierwokupu lasu, służącego jemu z mocy  art. 37a ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) z uwagi na las znajdujący się na przedmiotowej działce   
17. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu. Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
18. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
19. Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej    nieruchomości.
Informacja dla uczestników przetargu:
1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport,
2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,
4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź umocowania do działania w imieniu spółki.
5) za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,
6) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
7) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości  ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,
8) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,
9) osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są  złożyć stosowne oświadczenie.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienia   w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.                        
Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Gminy Stężyca, stanowisko 25 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz. 7.30-15.00, piątek 7.30-14.00) lub tel. (58) 882 89 61.

Pliki

informacja.pdf 876.25 KB
Lokalizacja-mapa.docx 1730.97 KB
Lokalizacja-mapa.pdf 512.84 KB