Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Treść

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2016 r.poz. 2147  z późn. zm.)  Wójt Gminy  Stężyca ogłasza, co następuje: z nieruchomości  stanowiących własność Gminy  Stężyca przeznaczono do  oddania w dzierżawę  na cele rolne  następujące nieruchomości:

 

Lp

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nierucho-mości

nr działki

Księga

wieczysta

KW

Pow.

działki

w  ha

Opis nieruchomości

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy

w zł (netto)

Przeznaczenie nieruchomości

 i  sposób jej

zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

 

6

7

1.

Stężyca

119/6cz.

GD1R/00039325/9

0,77

Nieruchomość stanowi grunt  rolny, położony w sąsiedztwie lasu.

 

310,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p - 011 UT – tereny turystyki.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

2.

 

Stężyca

 

119/9cz.

 

GD1R/00036170/6

 

0,33

Nieruchomość stanowi grunt  rolny, położony w sąsiedztwie lasu.

 

 

140,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p -011  UT – tereny turystyki.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

1. Wykaz zostanie wyłożony  do publicznej wiadomości   od  dnia 28 marca 2017 r.  na okres 21 dni,  na stronie  bip.gminastezyca.pl oraz  tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
2. Umowy dzierżawy na działki opisane w  pkt 1 i  2 zostaną zawarte na okres  7 lat.
3. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
4. Ustalony czynsz będzie płatny: za rok 2017 -  30 dni od  zawarcia umowy, począwszy od 2018 r. -  rocznie do 31 marca  każdego roku.
5. Czynsz może być  aktualizowany rokrocznie na podstawie  Zarządzenia Wójta.

Pliki

og-oszenie.pdf 338.19 KB