Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Treść

Wójt Gminy Stężyca
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca
woj. pomorskie, powiat kartuski
bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), Uchwały nr XIX/330/2017 Rady Gminy Stężyca z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 16/2017 r. z dnia 10.02.2017 r. w  sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej  oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność  Gminy Stężyca,  podaje do publicznej wiadomości: 

W Y K A Z

niezabudowanych  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego  nieograniczonego, obejmujących działki:

 

Lp.

Obręb

geodezyjny

Nr działki

Pow. (ha)

Nr  KW

Cena wywoławcza

w zł ( netto)

Wadium

w zł

1.

Pierszczewo

64

5,91

GD1R/00033973/4

830 000,00

42 000,00

2.

Pierszczewo

99/2

0,61

GD1R/00033973/4

141 000,00

7 100,00

3.

Pierszczewo

99/4

10,03

GD1R/00033973/4

1 411 930,00

71 000,00

1. Opis nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działki  gruntu niezabudowane zlokalizowane w obrębie  Pierszczewo pomiędzy wsią Pierszczewo oraz Pierszczewko, na wzniesieniu w rejonie jeziora Patulskiego, położone w sąsiedztwie podobnych działek przeznaczonych  pod zabudowę letniskową, w otoczeniu lasu. Teren nieogrodzony, nieuzbrojony. Przez działkę nr 99/4 przebiega napowietrzna linia energetyczna SN.
2. Przeznaczenie w  planie zagospodarowania przestrzennego:
- działki  o nr ewid. 99/4 i 64 położone w obrębie Pierszczewo zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/142/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewo  ( Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 50, poz. 1411 ) wchodzą w skład terenu przeznaczonego na cele: działka nr 99/4 – tereny zabudowy letniskowej indywidualnej oraz tereny dróg; działka nr 64- tereny zabudowy letniskowej indywidualnej, tereny zieleni ekologiczno – krajobrazowej, tereny leśne, tereny dróg.
- działka o nr ewid. 99/2 położona w obrębie Pierszczewo zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Pierszczewo, w gminie Stężyca  ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r., poz. 1763 ) wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 2.7 UT, MR, co oznacza: tereny usług turystyki i rekreacji, zabudowa rekreacyjna.
3. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.
4. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
5. Dział III i IV KW GD1R/00033973/4 nie zawiera wpisów.  
6. Część działki nr  99/4 o pow. 6,00 ha oraz część działki nr 64 o pow. 4,84 ha, aktualnie są  wydzierżawione na okres 6 lat tj. do 06 listopada 2018 r., natomiast działki: nr 99/2 oraz część działki 99/4 o pow. 0,70 ha  są wydzierżawione  do 08 października 2018 r.
7. Ewentualny nabywca wydzierżawionych gruntów opisanych w pkt.5, z mocy prawa przejmuje wszelkie obowiązki zbywcy.
8. Ceny nieruchomości  podane w wykazie dla uprawnionych osób do pierwszeństwa w nabyciu  lub cena wylicytowana w przetargu, wraz z należnym podatkiem VAT na dzień sprzedaży,  podlegają  zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej  własność.
9. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej   wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.
10. Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie od dnia  14 lutego 2017 r.  na okres 21   dni:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
- sołectwo Pierszczewo,
- strona internetowa gminy - bip.gminastezyca.pl,
- prasa lokalna.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski na piśmie  w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie  do  30 marca 2017 r.     
Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną  podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Bliższych  informacji o nieruchomościach wykazanych  do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89  61.

Pliki

Lokalizacja_dzialek.docx 1730.97 KB
ogloszenie.pdf 876.25 KB