Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Treść

Wójt Gminy Stężyca
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca
woj. pomorskie, powiat kartuski
bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.), Uchwały Nr VII/59/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 11/2017 r. z dnia 09.02.2017 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Gminy Stężyca,  podaje do publicznej wiadomości:  

W Y K A Z

niezabudowanej nieruchomości rolnej  obejmującej działki: nr 156/6 obszaru 1,17 ha oraz nr 156/5 obszaru 0,1695 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sikorzyno, gmina Stężyca, JR 154,  KW GD1R/00014787/4, stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego  ograniczonego  do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z w/w ustawą  o kształtowaniu ustroju rolnego.
1. Opis nieruchomości: działki  gruntu odłogowane, zlokalizowane na obrzeżach wsi Sikorzyno ( przy granicy administracyjnej z Gołubiem) w gminie Stężyca, w sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo i w dalszej odległości od lasu, przy gruntowej drodze publicznej.
2. Przeznaczenie w  planie zagospodarowania przestrzennego:
- działka nr  156/5 stanowi częściowo: funkcja podstawowa: teren produkcji  rolnej – enklawy rolne; funkcja uzupełniająca: zalesienia, infrastruktura techniczna, oznaczenie: 2.1R; oraz częściowo: teren dróg wewnętrznych jako ciąg pieszo jezdny be z wydzielenia pasa ruchu-istniejące wydzielenia – oznaczenie: 4.38 KDW,
- działka nr 156/6 jest oznaczona symbolem – 2.1 R, co oznacza: funkcja podstawowa: teren produkcji rolnej – enklawy rolne; funkcja uzupełniająca: zalesienia, infrastruktura techniczna.
3. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
4. Dział III i IV KW GD1R/00014787/4  nie zawiera wpisów.  
5. Cena  wywoławcza  wynosi 45 000,00 zł.
6. Cena nieruchomości  podana w wykazie dla uprawnionych osób do pierwszeństwa w nabyciu  lub cena wylicytowana w przetargu, wraz z należnym podatkiem VAT na dzień sprzedaży,  podlega  zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej  własność.
7. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej   wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.
8. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia  14 lutego 2017 r.  na okres 21   dni:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
- Sołectwo Sikorzyno,
- strona internetowa gminy - bip.gminastezyca.
- prasa lokalna.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski na piśmie  w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie  do  30 marca 2017 r.     

Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną  podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Bliższych  informacji o nieruchomości wykazanej  do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89  61.

Pliki

mapa.docx 1411.93 KB
ogloszenie.pdf 703.84 KB