Przejdź do stopki

WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Treść

Wójt Gminy Stężyca ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca woj. pomorskie, powiat kartuski bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 40

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147) podaje do publicznej wiadomości wykaz  niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki: nr 654/4, obszaru 93 m2 oraz  nr 654/5, obszaru 93 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Stężyca,  JR 557,  KW GD1R/00032619/8, stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.    Działki nr 654/4 i 654/5, objęte niniejszym wykazem  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są oznaczone symbolem: A052-U co oznacza: teren   usług.
2.    Opis nieruchomości- działki nr 654/4 i nr 654/5 są położone w sąsiedztwie zabudowy usługowo  handlowej oraz drogi przelotowej przez miejscowość – ul. Jana III Sobieskiego stanowiącej  fragment drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba – Warlubie  o nawierzchni  asfaltowej.
3.    Sposób zagospodarowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4.    Cena wywoławcza wynosi:  
-  działka nr 654/4 -  20 200,00 zł ( netto),
-  działka nr 654/5-  20 200,00 zł ( netto)
5.    Wadium wynosi:
- działka nr  654/4 -  2100,00  zł,
- działka nr 654/5  -  2100,00 zł.
Cena wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek   VAT, podlega  zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej  własność.
6.    Dział III i IV KW GD1R/00032619/8 jest wolny od wpisów.
7.    Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej   wiadomości informacji o przeznaczeniu działek  do sprzedaży.
8.    Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 19 stycznia  2017 r.  na okres 21   dni:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
- Sołectwo Stężyca,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
- prasa lokalna.
10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie  w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, w terminie  do 03 marca 2017 r.    
   Bliższych  informacji o nieruchomościach wykazanych do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.