Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Treść

na sprzedaż niżej  opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca, położonych w Stężycy: 

 

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. m2

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

119/19

GD1R/00055318/5

4752

95100,00

9600,00

2.

119/20

GD1R/00055318/5

4991

99900,00

10000,00

3.

119/21

GD1R/00055318/5

5040

75600,00

7600,00

4.

119/22

GD1R/00055318/5

5277

79200,00

8000,00

5.

119/23

GD1R/00055318/5

4055

81700,00

8200,00

6.

119/24

GD1R/00055318/5

4082

81700,00

8200,00

7.

119/25

GD1R/00055318/5

4427

88600,00

8900,00

8.

119/26

GD1R/00055318/5

4187

83800,00

8400,00

9.

119/27

GD1R/00055318/5

4802

96100,00

9700,00

10.

119/28

GD1R/00055318/5

7893

118400,00

11900,00

11.

119/31

GD1R/00055318/5

5853

87800,00

8800,00

12.

119/32

GD1R/00055318/5

5966

89500,00

9000,00

13.

119/33

GD1R/00055318/5

5443

81700,00

8200,00

14.

119/34

GD1R/00055318/5

4903

68700,00

6900,00

15.

119/35

GD1R/00055318/5

6014

90300,00

9100,00

16.

119/36 i119/39

GD1R/00055318/5

8838

129000,00

12900,00

17.

119/37 i 119/40

GD1R/00055318/5

8014

112200,00

11300,00

18.

119/41

GD1R/00055318/5

3689

51700,00

5200,00

19.

121/12

GD1R/00016973/9

3465

62400,00

6300,00

20.

121/13

GD1R/00016973/9

3520

63400,00

6400,00

21.

121/14

GD1R/00016973/9

3094

55700,00

5600,00

22.

121/18

GD1R/00016973/9

3180

50900,00

5100,00

23.

121/23

GD1R/00016973/9

5272

73900,00

7400,00

24.

121/28

GD1R/00016973/9

2898

49300,00

5000,00

25.

121/29

GD1R/00016973/9

4927

78900,00

7900,00

 1. Opis nieruchomości:
 • działki wyszczególnione w pkt 1-18 są zlokalizowane w Stężycy- Śnice porośnięte samosiejkami, położone w sąsiedztwie podobnych działek przeznaczonych pod zabudowę letniskową, nad zbiornikiem wodnym, w otoczeniu lasu.
 • działki wyszczególnione w pkt 19-25 są zlokalizowane w Stężycy- Śnice, położone w sąsiedztwie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo usługową oraz  działek z zabudową mieszkaniowo-usługową.
 1. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym  Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca-Śnice (Dz.Urz. Woj.Pom. z 2007 r. Nr 130,poz.2346)  działki wyszczególnione:

- w pkt 1- 10  są oznaczone  symbolem 015 UT/U – tereny turystyki  i zabudowy usługowej,

   - w pkt 11 i 13 są oznaczone  symbolem 013 UT i 014 UT – tereny turystyki oraz 024-ZL-     teren lasu,

- w pkt 14- 18 i  12  są oznaczone  symbolem 013 UT i 014 UT – tereny turystyki,

- w pkt 19-23 są oznaczone  symbolem 017-MN/U - tereny  zabudowy mieszkaniowo– usługowej,

- w pkt 24 i 25 są oznaczone w części  symbolem 017-MN/U - tereny  zabudowy mieszkaniowo – usługowej a w części 025-ZL co oznacza: teren lasu.

 3.   Działy III i IV KW GD1R/00055318/5 są wolne od wpisów, dział IV KW GD1R/00016973/9 wolny od wpisu a w  dziale III KW GD1R/00016973/9 – „Bezpłatna służebność  przejazdu i przechodu  przez dz. nr 115/5 (KW 38747) i nr 112/24(KW16973)  na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 116/7 (KW 17141)…”

      4.  Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

 1.  Termin  I przetargu - 22 lipca 2016 r. 
 2. Termin  II przetargu - 16 września  2016 r.
 3. III przetarg ustny nieograniczony  odbędzie  się dnia  04 listopada  2016 r.  o godz. 1300 w  siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, przy ul. Parkowej 1.
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie  podanych  w  ogłoszeniu.  
  2. Wadium należy wpłacić w pieniądzu  na  konto Bank Spółdzielczy  w Kościerzynie   nr  konta  62 8328 0007 2001 0008 3957 0003  do  28 października  2016 r.  z dopiskiem „ Przetarg Stężyca, dz. nr …..” (dzień wpływu środków na konto Gminy).
  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę  uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych
  4.   Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się  ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.
  5. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
  6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości  a w przypadku  uchylenia się uczestnika  od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.
  7. Pozostałym uczestnikom  wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni    od dnia zamknięcia przetargu.
  8. Cena osiągnięta w przetargu  do której zostanie doliczony należny podatek VAT,     będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.  
  9. Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.
  10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  11. Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej    nieruchomości.

             Wójt zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienia   w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.                                                           

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Gminy Stężyca, pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz.730-1500, piątek 730-1400) lub tel. (58) 685-63-48                                                                                       

Stężyca, 2016.09.26