Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘZYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STĘŻYCA, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Treść

Na podstawie art.35 i art. 37 ust 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz osoby -właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie domku,  która dzierżawi działkę objętą wykazem, na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat:

 

Lp.

Obręb

Nr działki

Pow. (ha )

Nr  KW

Cena

w zł (netto)

1.

Czaple

80/10

0,06

GD1R/00029048/0

29 322,


1. Opis nieruchomości: działka zabudowana  domkiem na podstawie pozwolenia na budowę, wyniesiona w stosunku do drogi dojazdowej o kształcie nieregularnym, w przeważającej części płaska, uzbrojona w energię  elektryczną i wodociąg z dostępem do drogi publicznej, zlokalizowana w kompleksie działek letniskowych. 


2. Przeznaczenie wplanie zagospodarowania przestrzennego- zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/385/2014 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawieuchwaleniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Czaple, w gminie Stężyca( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. ) wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 22.1 MR, co oznacza: „funkcja podstawowa: zabudowa rekreacyjna; Funkcja uzupełniająca: Nie dotyczy”.

3. Sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Termin płatności, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącejwłasność.

5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia  13.09.2016 r.  na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- Sołectwo Czaple,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- informacja o sprzedaży -  prasa lokalna.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy mogą składać wnioski na piśmie  w sekretariacie Urzędu Gminy Stężyca, ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca, w terminie  do 03 listopada 2016 r.

 

Bliższych  informacji o nieruchomości  wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca,  pok. nr 2  lub tel. (58) 685 63 48.  

Stężyca, 2016.09.09

Pliki

Wykaz.pdf 496.7 KB
Mapa_lokalizacji_dz._80.10.docx 1328.21 KB