Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁOSZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Treść

na sprzedaż niżej  opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca, położonych w Stężycy:

Lp.

Nr działki

Pow. (ha)

Cena wywoławcza w zł ( netto)

Wadium w zł

  1.

40/38

0,1128

33900,00

3400,00

  2.

40/39

0,1017

30600,00

3100,00

  3.

40/42

0,1341

38900,00

3900,00

  4.

40/43

0,2485

67100,00

6800,00

  5.

40/45

0,2903

78400,00

8900,00

  1. Opis działek- działki niezabudowane położone w miejscowości Stare Czaple, obręb Czaple, położone w sąsiedztwie podobnych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zabudowanych domami mieszkalnymi jednorodzinnymi, lasu oraz nieużytku.
  2. Działki  opisane w pkt 1-5 zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym  Uchwałą Nr XXXVIII/355/2010  Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2010 r.  Nr 119, poz. 2298) zostały  oznaczone  symbolami  028 MN i 030 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  3. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.
  4. Działki przeznaczone do sprzedaży  w drodze przetargu nie są obciążone hipoteką.

Ograniczone prawo rzeczowe wpisane w dziale III KW GD1R/00013051/9, nie dotyczy nieruchomości będących  przedmiotem przetargu.

  1. Termin I przetargu - 07 lipca 2016 r.
  2. II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia  15 września 2016 r., o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Stężyca.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.
  4. Wadium należy wpłacić w pieniądzu  na  konto Bank Spółdzielczy  w Kościerzynie   nr  konta  62 8328 0007 2001 0008 3957 0003  do 09 września  2016 r.  (dzień wpływu środków na konto Gminy) z dopiskiem  „Wadium na działkę  nr ….  obręb Czaple”.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę  uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 9. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się  ze stanem przedmiotu przetargu   jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej  nieruchomości.

10.  Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem    

przetargu.

11.Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości  a w przypadku  uchylenia się uczestnika  od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

12.Pozostałym uczestnikom  wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3  dni od dnia zamknięcia przetargu.

13.Cena osiągnięta w przetargu  do której zostanie doliczony należny podatek VAT,         będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.     

14.Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy   notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

15.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16.Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.                                                     

Bliższych informacji można uzyskać  w Urzędzie Gminy Stężyca, pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz.730-1500, piątek 730-1400) lub tel. (58) 685-63-48.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienia   w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.     

Stężyca, dnia 08.08.2016 r.