Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Treść

 ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości obejmującej część działki nr 167/7 obszaru 1,28 ha, KW GD1R/00038747/6, położonej  w  obrębie  Stężyca, stanowiącej  własność Gminy Stężyca  na okres 3 lat.

Opis nieruchomości

Działka objęta niniejszym przetargiem, stanowi w części  zbiornik wodny a w części nieużytek i przeznaczona jest  do oddania w dzierżawę na cele rybackie.

Przeznaczenie nieruchomości

 

Działka 167/7 cz.   w m.p.z.p. jest oznaczona  symbolem  1.2 Zn co oznacza „Funkcja podstawowa tereny zieleni naturalnej jako biologicznie czynne w tym nieużytki, tereny podmokłe, zakrzaczenia, enklawy leśne i rolne, łąki i pastwiska trwałe; Funkcja uzupełniająca: infrastruktura techniczna, zbiorniki retencyjne.            

Sposób zagospodarowania

Dzierżawa na cele rybackie

Termin zagospodarowania

Po  podpisaniu  umowy dzierżawy.

Stawka  wywoławcza czynszu

230,00  zł  netto rocznie.

Wadium

40,00  zł.

Termin płatności czynszu dzierżawnego

Za rok 2016  - 30 dni od podpisania umowy.

Za lata następnie  do 31 marca każdego roku.

Dodatkowe opłaty

Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu  dzierżawy   będzie zobowiązany uiszczać należne inne podatki i ciężary związane z nieruchomością.

Zasady aktualizacji czynszu

Czynsz  począwszy od  01. 01.2017 r.  waloryzowany będzie  rokrocznie na podstawie  Zarządzenia Wójta.

Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości

objętej przetargiem

Dział IV  KW nr GD1R/00038747/6 nie zawierają  wpisów.

W dziale III KW nr GD1R000/38747/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - nie dotyczy działki będącej przedmiotem przetargu.

  1. Przetarg ustny nieograniczony  odbędzie  się dnia  15 września 2016 r.  o godz. 1300     w Urzędzie Gminy Stężyca.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie  podanej w     ogłoszeniu.
  3. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na  konto Bank Spółdzielczy  w Kościerzynie   nr  konta  62 8328 0007 2001 0008 3957 0003  do 09 września 2016 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę dz. nr ……. w  Stężycy”.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę  uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej   jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może     wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

      Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się  ze stanem nieruchomości będącej  przedmiotem przetargu.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego  a w przypadku  uchylenia się uczestnika  od zawarcia umowy  w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

Pozostałym uczestnikom  wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3    dni od dnia zamknięcia przetargu.

Miejsce  wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

  • tablica ogłoszeń Urzędu  Gminy Stężyca, ul. 9 Marca 7,
  • tablica ogłoszeń właściwego terytorialnie sołectwa ze względu na położenie nieruchomości,
  • bip.gminastezyca.pl i strona internetowa www.gminastezyca.pl

            Wójt zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienia   w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.                                                               

Bliższych informacji można uzyskać  w Urzędzie Gminy Stężyca, pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz.730-1500, piątek 730-1400),  tel (58) 685-63-48 lub na  stronie  internetowej bip.gminastezyca.pl.

 

Stężyca, 2016.08.08