Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA 0GŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Treść

 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 599, obszaru 1200 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Stężyca, JR 360, KW GD1R/00058599/9, stanowiącej własność Gminy Stężyca.

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest nieogrodzona, zabudowana budynkiem  Urzędu Gminy z 1890-1899 r., o powierzchni użytkowo usługowej – 264,10 m2 i gospodarczo-technicznej (piwnicy, strychu i archiwum) – 41,00m2,  który w br. zostaje przeniesiony do nowo budowanego  obiektu. Plac manewrowy i parkingowy utwardzony asfaltem.
 2. Instalacje  w obiekcie: wodociągowa, kanalizacja, elektryczna, centralne ogrzewanie z kotłownią na paliwo stałe.
 3. Cena wywoławcza wynosi 400 000,00 zł (zwolnione z podatku VAT na podstawie  art.43 ust.1, pkt10  oraz pkt 10a  lit.b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.710)
 4. Wadium 50 000,00 zł.
 5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowana nieruchomość obejmująca działkę nr 599 jest oznaczona symbolem D 035-U, co oznacza: tereny usług, administracja samorządowa, usługi kultury.
 6. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży obciążona jest dwiema służebnościami drogowymi (prawem  przechodu i przejazdu przez działkę nr 599 do działek nr 598/1 i nr 598/2) na rzecz  każdoczesnych właścicieli w/w działek - Dział III KW GD1R/00058599/9. Dział IV KW  GD1R/00058599/9 – wolny od wpisów.
 8. Termin I przetargu – 04 sierpnia 2016 r.
 9. II  przetarg ustny nieograniczony  odbędzie  się dnia 14 października 2016 r.  o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Stężyca.
 10. Udział w przetargu mogą  brać osoby  fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości i formie  podanych  w  ogłoszeniu. 
 11. Wadium należy wpłacić w pieniądzu  na  konto Bank Spółdzielczy  w Kościerzynie   nr  konta  62 8328 0007 2001 0008 3957 0003  do   10 października 2016 r.  z dopiskiem „ Przetarg Stężyca, dz. nr 599” (dzień wpływu środków na konto Gminy).
 12. Przed otwarciem przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy okazać dokument stwierdzający tożsamość, a w przypadku osób prawnych odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.
 13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę  uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 14. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się  ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.
 15. Wadium wpłacone przez uczestnika, który  wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości  a w przypadku  uchylenia się uczestnika  od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.
 16. Pozostałym uczestnikom  wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 17. Cena osiągnięta w przetargu, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.
 18. Przejęcie nieruchomości przez nabywcę, może nastąpić po 30 października 2016 r. 
 19. Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.
 20. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienia   w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.                                                                     

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Gminy Stężyca, pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz.730-1500, piątek 730-1400) lub tel. (58) 685-63-48.