Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Treść

z  nieruchomości Gminy  Stężyca przeznaczono do  oddania w dzierżawę  następujące nieruchomości:

Lp

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nierucho-mości

nr działki

Księga

wieczysta

KW

Pow.

działki

w  ha

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

w zł (netto)

Przeznaczenie nieruchomości

 i  sposób jej

zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

 

6

7

 

1.

 

Stężyca

 

116/2

 

GD1R/00016973/9

 

1,50

Nieruchomość stanowi w części zbiornik wodny

a w części nieużytek

 

250,00

 

Przeznaczenie  w m.p.z.p. – 004-ZR teren zieleni rekreacyjnej            

Sposób zagospodarowania –  dzierżawa na cele rybackie

 

2.

 

Stężyca

 

167/7cz.

 

GD1R/00038747/6

 

1,28

Nieruchomość stanowi w części zbiornik wodny

a w nieużytek

 

230,00

 

Przeznaczenie  w m.p.z.p. –  1.2 Zn – zieleń nieurządzona)            

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rybackie

1. Wykaz zostanie wyłożonydo publicznej wiadomościoddnia 12 lipca 2016 r. na okres 21 dni, na stroniebip.gminastezyca.pl oraztablicyogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

2. Umowy dzierżawy na działki opisane wpkt 1 i2 zostaną zawarte na okres 3 lat.

3. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu, jeżeli dzierżawą będzie zainteresowanych więcej niż 1 osoba.

4. Ustalony czynsz będzie płatny: za rok 2016 -30 dni odzawarcia umowy, począwszy od 2017 r. -rocznie do 31 marcakażdego roku.

5. Czynsz może być  aktualizowany rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta. 


SPROSTOWANIE

do ogłoszenia  nr RP.GN.6845.5.2016.EP z dnia 06 lipca 2016 r.  w sprawie  sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

obejmujących działki: nr 116/2, KW GD1R/00016973/9  i nr 167/7 cz., KW GD1R/00038747/6, położonych w obrębie Stężyca,  stanowiących własność Gminy Stężyca.
Prostuję się  omyłkę pisarską w kolumnie 6 w/w ogłoszenia:
zamiast: „ Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy w zł (netto).”
powinno być: „Wysokość  rocznego czynszu z tytułu dzierżawy w zł (netto)”.

Pliki

Wykaz.pdf 332.02 KB
Mapa.pdf 484.88 KB
Sprostowanie 238.34 KB